Οι Σπουδές στο Τμήμα

Πρακτική άσκηση τελειόφοιτων του τμήματος...

ΚΩΔ.Α' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
101 ΦΥΣΙΚΗ Υ 4 0 5

Νόμοι του Ohm, Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, Κανόνες Kirchoff, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Πηγές ρεύματος και πηγές τάσεις, Επαγωγή, Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Ηλεκτρομαγνητισμός, Κύματα. Εξίσωση κύματος. Αρμονικά κύματα. Διαμήκη κύματα. Εγκάρσια κύματα. Ανάκλαση κυμάτων. Διάθλαση κυμάτων. Πόλωση κυμάτων. Εφαρμογές από τα Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Κυμάνσεις, Ηλεκτρομαγνητική θεωρία – φωτόνια – φως, Διασκεδασμός του φωτός (διηλεκτρικά), Οπτικές ακτίνες – μέτωπα κύματος, Πόλωση του φωτός, Πηγές πολωμένου φωτός, Οπτικώς ενεργά σώματα, Επαγωγικά φαινόμενα πόλωσης, Χρωματική πόλωση, Αρχές της επαλληλίας, Συμβολή και συμφωνία κυμάτων, Συμβολή δύο δεσμών.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ηλίας Ασαρίδης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

102 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Υ 4 0 5

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, πολυωνυμικές, λογαριθμικές, εκθετικές, τριγωνομετρικές συναρτήσεις, αντίστροφες συναρτήσεις. Μελέτη συναρτήσεων μιας μεταβλητής, γραφικές παραστάσεις, όρια, συνέχεια, παράγωγος, κανόνες υπολογισμού της παραγώγου μιας συνάρτησης. Ολοκλήρωση, αόριστο ολοκλήρωμα, μέθοδοι υπολογισμού του ολοκληρώματος, ορισμένο ολοκλήρωμα και απλές εφαρμογές.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Κούγιας, Καθηγητής

103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υ 3 0 4

Αρχιτεκτονική Η/Υ, ΚΜΕ και μνήμη. Περιφερειακές συσκευές Η/Υ. Δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Εσωτερική παράσταση και επεξεργασία δεδομένων. H ιεραρχία υλικού-λογισμικού. Δομή και λειτουργία υπολογιστών. Επικοινωνία με τους υπολογιστές. Εφαρμογές λογισμικού και ανάπτυξη λογισμικού. Λειτουργικά συστήματα. Τεχνητή νοημοσύνη.

Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνιών. Η λειτουργία των δικτύων υπολογιστών. Αρχιτεκτονική δικτύων σε επίπεδα. Μέθοδοι μεταγωγής δεδομένων. Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Ασφάλεια δικτύων. Διαδίκτυο και υπηρεσίες Διαδικτύου. Κοινωνικές επιπτώσεις των ΤΠΕ. Μέθοδοι επεξεργασίας σήματος και εικόνας, αλγόριθμοι και εφαρμογές. Συμπίεση, μετάδοση, προστασία. Έλεγχος, πρόβλεψη και ταξινόμηση. Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα: Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας, Ταξινόμηση Συστημάτων Επικοινωνίας, (ενσύρματα, ασύρματα, δορυφορικές), Μοντέλο καναλιού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Βασικά Μεγέθη Μέτρησης και αξιολόγησης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Ισχύς, Ενέργεια, Bit rate, Throughput, χωρητικότητα καναλιού).

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σεφερίνα Μαυρούδη, Καθηγήτρια Εφαρμογών

104 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ 3 2 6

Κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού, Λογικό διάγραμμα, Δομή προγράμματος, Εισαγωγή στη γλώσσα Python, Εισαγωγή στη γλώσσα Scratch, Δηλώσεις Μεταβλητών, Εντολές διακλάδωσης, Βρόγχοι, Πίνακες, Συναρτήσεις, Εισαγωγή στην HTML5, Δομή Ιστοσελίδων, Πίνακες, Εισαγωγή στην CSS3, Εισαγωγή στη Javascript.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γιάννης Τζήμας, Επίκουρος Καθηγητής

105 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Υ 3 2 6

Αριθμητικά Συστήματα: Ψηφιακά συστήματα αρίθμησης και οι δυαδικοί αριθμοί, Μετατροπή αριθμών από τη μια μορφή σε μια άλλη, Συμπληρώματα, Δυαδικοί αριθμοί με πρόσημο δυαδικοί κώδικες και δυαδική λογική. Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες: Βασικοί ορισμοί, Βασικά θεωρήματα και οι ιδιότητες της άλγεβρας Boole, Ψηφιακές λογικές πύλες. Ελαχιστοποίηση σε Επίπεδο Πυλών: Τρόποι ελαχιστοποίησης-Με άλγεβρα Boole και με χάρτη Karnaugh-, Χάρτης Karnaugh με τρεις και τέσσερις μεταβλητές, Απλοποίηση γινομένου αθροισμάτων, Υλοποίηση με πύλες OXI-KAI (NAND) και ΟΥΤΕ (NOR), Η συνάρτηση Αποκλειστικού-Η (XOR). Συνδυαστική Λογική: Βασικές αρχές για τα συνδυαστικά κυκλώματα, Η διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού, Βασικά συνδυαστικά κυκλώματα όπως ο δυαδικός αθροιστής – αφαιρέτης, δυαδικός πολλαπλασιαστής, ο δεκαδικός αθροιστής, ο συγκριτής, διάφοροι κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές και το κύκλωμα πολυπλέκτη. Ακολουθιακή Λογική: Βασικές αρχές των ακολουθιακών κυκλωμάτων, Μανδαλωτές και Flip-Flops.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Απόστολος Π. Φούρναρης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

106 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥ 3 0 4

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο και διαφύλαξη ιδιωτικού βίου, περιεχόμενο και διαδίκτυο (προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ανοιχτές άδειες περιεχομένου), η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο (κρυπτογραφία, ψηφιακές υπογραφές, ασφάλεια ατόμου και πληροφοριακών συστημάτων, επιβουλές, θεσμικές προβλέψεις), ηλεκτρονικό έγκλημα (γνήσια, συμβατικά), Ψηφιακή εγκληματολογία (ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, μέτρα φύλαξης, ανταπόκριση σε συμβάν, ανάλυση ψηφιακών μέσων αποθήκευσης, ανάλυση χρονοσφραγίδων και συστήματα διαχείρισης αρχείων, ανάλυση Windows registry, ανάλυση Log αρχείων, δημιουργία χρονικής αλληλουχίας, εργαλεία ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων), βαθύ και σκοτεινό δίκτυο, δίκτυο τύπου Onion & Tor.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος Ασημακόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Εισαγωγικές έννοιες: Ορολογία. Ιστορική διαδρομή. Διαδίκτυο: δομή, αρχιτεκτονική, χαρακτηριστικά, πάροχοι υπηρεσιών. Η εικόνα της αγοράς και οι διαγραφόμενες τάσεις. Νέα επαγγέλματα. Το τεχνο-νομικό υπόβαθρο και οι διεθνείς εξελίξεις. Τεχνολογικό υπόβαθρο: Πληροφορική, τηλεματική, τεχνολογική σύγκλιση, ψηφιοποίηση και ενιαίος ψηφιακός χώρος. Διαλειτουργικότητα, διασυνδεσιμότητα, Τυποποίηση και τεχνολογικές πλατφόρμες. Έρευνα και Ανάπτυξη στην ΚτΠ. Κοινωνιολογικές αρχές της επικοινωνίας, Κοινωνική οργάνωση και επικοινωνία, Κοινωνικές σχέσεις και αλλαγές στην επικοινωνία, Δημόσιος τομέας και επικοινωνιακές εξελίξεις, Η επικοινωνία τον 21ο αιώνα, Κοινωνία της πληροφορίας και νέα μέσα δημόσιας επικοινωνίας, Κοινωνία της πληροφορίας για όλους?, Πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας σαν μέσο κοινωνικής ανάπτυξης, Κοινωνία της γνώσης και ο ρόλος της ΕΕ και των κυβερνήσεων, Κοινωνική διάσταση: επιπτώσεις σε καθημερινή ζωή, εκπαίδευση, απασχόληση, επαγγέλματα, ΜΜΕ, Κοινωνία της γνώσης. Κοινωνικός αποκλεισμός και αλφαβητισμός στην ΚτΠ. Πολιτισμική διάσταση, προστασία γλωσσών και πολιτιστικών μορφωμάτων (κουλτούρας), κοινωνική οργάνωση κ.λπ.

107 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Π 3 0 4

Σύνολα αριθμών -πράξεις, τυπολόγιο - ταυτότητες και μεθοδολογία. Επίλυση εξισώσεων Α' και Β' βαθμού, ανισώσεις. Τριγωνομετρία, τριγωνομετρικοί αριθμοί – ιδιότητες, ταυτότητες. Στοιχειώδεις τριγωνομετρικές συναρτήσεις, γραφικές παραστάσεις, εφαρμογές.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Κούγιας, Καθηγητής

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 20 4 30
ΚΩΔ.Β' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
201 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υ 3 2 6

Βασικοί τύποι δεδομένων, όπως Πίνακες, Λίστες, Στοίβες, ουρές FIFO, Διπλοουρές, Στατικά - Δυναμικά Δένδρα και οι διελεύσεις τους, Εισαγωγή στα Γραφήματα (Ισομορφισμός γραφημάτων, μονοπάτια, κύκλοι και συνεκτικότητα, απλά και κατευθυνόμενα γραφήματα).

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Τσακνάκης , Επίκουρος Καθηγητής

202 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ Υ 4 0 5

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερική παράγωγος, μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών – εφαρμογές. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Άπειρες ακολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές, παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών. Στοιχεία Μιγαδικής Ανάλυσης.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Κούγιας, Καθηγητής

203 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υ 3 0 4

Εισαγωγή στη Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση των Υπολογιστών. Οργάνωση και Διαχείρηση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή: Δεδομένα και Εντολές. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: Μονάδα Επεξεργασίας Δεδομένων, Ανάλυση Ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόι, Καταχωρητές, Μετρητές Ριπής και Σύγχρονοι Μετρητές, Μονάδα Ελέγχου. Σύστημα Μνήμης: Τεχνολογία Μνημών, Ιεραρχία μνήμης, Pipeline. Δομικές εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις από δεδομένα. Διαδικασιακές εξαρτήσεις. Κρυφή Μνήμη (Τακτική Προσκόμισης Μπλοκ Πληροφορίας. Τρόπος Απεικόνισης Μπλοκ της Κύριας Μνήμης σε Πλαίσια της Κρυφής Μνήμης). Ιδεατή μνήμη (Τρόποι υλοποίησης). Κρυφή μνήμη στον φυσικό χώρο διευθύνσεων και Κρυφή μνήμη στον χώρο λογικών διευθύνσεων. Superscalar Επεξεργαστές. Μονάδες πρόβλεψης διακλαδώσεων. Σχεδίαση συστήματος μνήμης. Out-of-order εκτέλεση εντολών. H επίδραση των μεταγλωτιστών (compilers). Σύστημα Μνήμης: Τεχνολογία Μνημών, Ιεραρχία μνήμης, Κρυφή μνήμη και τρόποι απεικόνισης, Κύρια μνήμη, οργάνωση κύριας μνήμης και ελεγκτής, Ιδεατή μνήμη, σελιδοποίηση και τμηματοποίηση. Σύστημα διασύνδεσης: Παράλληλες και σειριακές αρτηρίες, Διαδικασία εισόδου/εξόδου, χρονοπρογραμματισμός, έλεγχος. Υπερβαθμωτοί επεξεργαστές, προσκόμιση και αποκωδικοποίηση εντολών, Επεξεργαστές πολύ μεγάλου μήκους εντολών.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παρασκευάς Κίτσος, Επίκουρος Καθηγητής

204 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υ 3 2 6

Βασικές αρχές των ΒΔ. Συστήματα Διαχείρισης ΒΔ. Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΒΔ ( Centralized, Πελάτη - Εξυπηρετητή) και επίπεδα αρχιτεκτονικής. Παρουσίαση μοντέλων ΒΔ (Οντοτήτων-Συσχετίσεων, Σχεσιακό, Αντικειμενοστρεφές). Σχεδιασμός ΒΔ με το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Αναλυτική παρουσίαση της γλώσσας SQL και των δυνατοτήτων της. Προχωρημένα θέματα SQL, Όψεις Δεδομένων, Υποερωτήσεις, Stored Procedures, Triggers, Assertions.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Τσακνάκης , Επίκουρος Καθηγητής

205 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Υ 4 0 5

Πίνακες, πράξεις με πίνακες, ορίζουσες, ανάστροφος και αντίστροφος ενός πίνακα. Γραμμικές εξισώσεις, μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων, απαλοιφή Gauss, κανόνας του Cramer. χαρακτηριστικά μεγέθη, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση ενός πίνακα, πίνακες και γραμμικές απεικονίσεις. Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι, πρόσθεση, πολλαπλασιασμός, νόρμες, εσωτερικά γινόμενα, γραμμικός συνδυασμός, μέτρο και απόσταση διανυσμάτων. Στοιχεία θεωρίας συνόλων.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Κούγιας, Καθηγητής

206 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υ 3 0 4

Εισαγωγή στη C, Αντιστοιχία γλωσσικών χαρακτηριστικών με την python, Προχωρημένη δομή προγράμματος στην C, Δείκτες, Δυναμική διαχείριση μνήμης, Δομές, Ακολουθίες Χαρακτήρων, Διαχείριση Αρχείων, Δικτυακός Προγραμματισμός

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Σωτήρης Χριστοδούλου, Καθηγητής Εφαρμογών

207 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Π 2 0

Ορολογία Πληροφορικής στα Αγγλικά

ΣΥΝΟΛΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 20 4 30
ΚΩΔ.Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
301 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Υ 3 4

Εισαγωγή στους αλγορίθμους, Βασικοί ορισμοί πολυπλοκότητας, Ρυθμός αύξησης συναρτήσεων, αναδρομικές σχέσεις, Αλγόριθμοι ταξινόμησης και αναζήτησης, Δυναμικός προγραμματισμός, Άπληστοι αλγόριθμοι, Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Γραφημάτων, Αλγόριθμοι εύρεσης ελάχιστα συνδετικών δένδρων, ελάχιστης διαδρομής, μέγιστης ροής, Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Άλγεβρας.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής

302 ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Υ 3 4

Εισαγωγή στη Πιθανοθεωρία & Στατιστική. Αξιώματα πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία. Θεώρημα ολικής πιθανό-τητας - τύπος του Bayes. Τυχαίες μεταβλητές κατανομές συχνοτήτων. Συναρτήσεις μιας τυχαίας μεταβλητής. Περιγραφικές μετρήσεις δεδομένων, μέτρα τάσης, διασποράς και ασυμμετρίας. Διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων και εκτίμηση, συσχέτιση, παλινδρόμηση. Συνδυαστική Ανάλυση: Μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί, διώνυμο του Νεύτωνα.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Κούγιας, Καθηγητής

303 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 3 2 6

Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα. Διαχείριση Διεργασιών, η έννοια της διεργασίας, η υλοποίηση της διεργασίας, διαχείριση διακοπών, νήματα και πολυνήματα. Χρονοδρομολόγηση ΚΜΕ, αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης, προεκχωρητική και μη προεκχωρητική χρονοδρομολόγηση, πρώτη εισερχόμενη – πρώτη εξυπηρετούμενη (FCFS), Round Robin, Η συντομότερη διεργασία πρώτη. Συγχρονισμός διεργασιών, κρίσιμες περιοχές, αλγόριθμος του Dekker, σημαφόροι, λύσεις συγχρονισμού βασισμένες στο υλικό. Διαχείριση μνήμης, βασικές έννοιες διαχείρισης μνήμης, εναλλαγή, σελιδοποίηση, τμηματοποίηση, σύνθετα συστήματα. Ιδεατή μνήμη, σελιδοποίηση ζήτησης, αντικατάσταση σελίδας και αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδας, κατανομή πλαισίων, Λυγισμός. Μελέτη περιπτώσεων, τα ΛΣ UNIX, Linux, Windows.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής

304 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 3 2 6

Ορισμός, κατηγορίες, χαρακτηριστικές παράμετροι και ιδιότητες σημάτων συνεχούς χρόνου (ΣΣΧ). Ορισμός, κατηγορίες και συνδέσεις συστημάτων συνεχούς χρόνου. Σχέση εισόδου – εξόδου συστήματος. Το ολοκλήρωμα της συνέλιξης, οι ιδιότητές του και τρόποι υπολογισμού του. Σειρές Fourier. Μετασχηματισμός Fourier (MF) και ιδιότητές του. Ιδιότητες αυτοσυσχέτισης και συνέλιξης. Το θεώρημα Parceval. Φασματική πυκνότητα ισχύος. Απόκριση συχνότητας συστήματος. Ιδανικά και πραγματικά φίλτρα. Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Μετασχηματισμός Laplace (ML) και περιοχή σύγκλισης. Ιδιότητες και θεωρήματα ML. Σχέση MF και ML. Ανάλυση γραμμικών συστημάτων με χρήση ML. Συνάρτηση μεταφοράς συστήματος.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς, Επίκουρος Καθηγητής

305 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ 3 2 6

Εισαγωγή στη γλώσσα UML. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια. Δουλεύοντας με την αντικειμενοστρέφεια. Διαγράμματα κλάσεων. Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης. Διαγράμματα ακολουθίας. Διαγράμματα συνεργασίας. Διαγράμματα δραστηριότητας. Διαγράμματα κατάστασης. Διαγράμματα συστατικών. Διαγράμματα ανάπτυξης. Το μέλλον της UML. Μεθοδολογίες σχεδίασης συστημάτων. Η μεθοδολογία GRAPPLE. Ολοκληρωμένο παράδειγμα σχεδίασης με τη UML.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ: PROJECT

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Νικόλαος Βώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

306 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ Υ 3 4

Παράγοντες επιτυχίας / αποτυχίας ενός πληροφοριακού συστήματος. Βασικές αρχές που διέπουν το διοικητικό προγραμματισμό της ανάπτυξης ενός έργου πληροφορικής. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των έργων πληροφορικής (αλγόριθμοι, CPM, PERT, κομβικά δίκτυα, σχέση κόστους / διάρκειας έργου, οικονομικός έλεγχος κλπ). Προγραμματισμός απασχόλησης των πόρων (αλγόριθμοι ανάθεσης πόρων, μέθοδοι εξομάλυνσης αιχμών κλπ). Θέματα σύνταξης, αξιολόγησης, επιλογής προσφορών. Ο ρόλος της πληροφορικής στη διαχείριση του έργου. Θέματα επιλογής προσωπικού. Θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά ενός ατόμου / μιας ομάδας στη διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου πληροφορικής. Παραδείγματα και εφαρμογές.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την εκπόνηση εργασίας καθώς και την ανάλυση περιπτώσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής

ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 18 6 30
ΚΩΔ.Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
401 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 3 0 4

Κατανεμημένα συστήματα (ΚΣ) αρχιτεκτονική, δομή και οργάνωση, κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα, συστήματα περιορισμένης κατανομής, αρχές σχεδιασμού ΚΣ. Κατανεμημένοι αλγόριθμοι, συστήματα μετάβασης, βασικοί ορισμοί, η έννοια του κατανεμημένου υπολογισμού, σύγχρονα έναντι ασύγχρονων ΚΣ, μοντέλο επικοινωνίας, τοπολογίες ΚΣ, οι έννοιες του προσανατολισμού και της αρχικής γνώσης στα ΚΣ, μετρικές απόδοσης και πολυπλοκότητα. Ρολόγια και κατανεμημένη ώρα, ταχύτητα ολίσθησης και συγχρονισμός ρολογιών, πρωτόκολλα για συγχρονισμό ρολογιών, αιτιώδη διάταξη των γεγονότων και λογικά ρολόγια, στιγμιότυπα και ολική διάταξη. Κυματικά πρωτόκολλα και πρωτόκολλα διάσχισης, το πρωτόκολλο του δένδρου, το πρωτόκολλο echo, το πρωτόκολλο του Tarry. Κατανεμημένη δρομολόγηση, κριτήρια δρομολόγησης, προσαρμοστικά πρωτόκολλα δρομολόγησης, δρομολόγηση με βάση τον προορισμό, το πρωτόκολλο του Toueg. Το πρόβλημα της εκλογής αρχηγού, το μοντέλο υπολογισμού, αλγόριθμοι για εκλογή αρχηγού. ΚΣ ανεκτικά σε λάθη, ανίχνευση τερματισμού, αυτό-σταθεροποιούμενα ΚΣ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ: PROJECΤ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής

402 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υ 3 2 6

Εισαγωγή: Συμμετρικοί και ασύμμετροι αλγόριθμοι κρυπτογραφίας, Βασικές οι έννοιες της θεωρίας αριθμών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των αλγορίθμων κρυπτογραφίας. Ιδιότητες των αλγορίθμων κρυπτογραφίας και οι βασικές δομές που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό ασφαλών αλγορίθμων κρυπτογραφίας. Συμμετρικοί (DES, 3DES, AES, RC4), ασύμμετροι (RSA, Diffie Hellman, ElGamal) αλγόριθμοι και συναρτήσεις κατακερματισμού (MD5, SHA1, SHA2). Βασικές επιθέσεις. Τρόπος διαχείρισης των κλειδιών σε ένα σύστημα ασφάλειας και ψηφιακές υπογραφές. Σύγχρονα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ασφάλειας υπολογιστών (πιστοποίηση, μηδενικής γνώσης, των Fiat και Shamir). Εισαγωγή στον ασφαλή σχεδιασμό υλικού.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παρασκευάς Κίτσος, Επίκουρος Καθηγητής

403 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υ 3 2 6
 • Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνίας και τις υπηρεσίες που παρέχουν
 • Αρχές σχεδίασης, αρχιτεκτονική κατά επίπεδα, μοντέλο OSI και Internet
 • Μετάδοση πληροφορίας, μεταγωγή, πολυπλεξία
 • Φυσικό επίπεδο: διάδοση σημάτων, κωδικοποίηση, συγχρονισμός, framing ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Frame relay, Gigabit Ethernet, SDH/SONET, DWDM, Τεχνολογίες MPLS, Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης (xDSL, PON, FFTx, WiMAX),ATM: Γενικά χαρακτηριστικά, Φυσικό επίπεδο, ATM cells, επίπεδο προσαρμογής ATM (ΑLL), λειτουργίες και διατήρηση επιπέδου ATM, , ATM μεταγωγή, Υπηρεσίες φωνής και video με δίκτυα ΑΤΜ
 • Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων: framing, έλεγχος λαθών, retransmission protocols
 • Τοπικά δίκτυα: έλεγχος πρόσβασης μέσου, Ethernet, Token Ring, FDDI, Wireless
 • Επίπεδο δικτύου: ονοματοδοσία, διευθυνσιοδότηση, address resolution, δρομολόγηση, πρωτόκολλο IP (Internet Protocol)
  - Εισαγωγή στην δρομολόγηση
 • Επίπεδο μεταφοράς: TCP & UDP
  - Επίπεδο εφαρμογών: dns, e-mail, http κ.λ.π.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Βασίλης Τριανταφύλλου, Καθηγητής

404 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υ 3 2 6

Σύνδεση με αντικειμενοστραφή ανάλυση και σχεδιασμό. Στοιχεία αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού. Υλοποίηση Σχέσεων Κλάσεων. Δομές Δεδομένων. Γραφικές Διεπαφές Χρήστη. Διαχείριση Εξαιρέσεων. Διαχείριση αρχείων. Χρήση Νημάτων. Ιδιαιτερότητες και νέα χαρακτηριστικά της Java.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την εκπόνηση εργασίας σε συνδυασμό με το μάθημα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Σωτήρης Χριστοδούλου, Καθηγητής Εφαρμογών

405 ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Υ 4 0 4

Εισαγωγή στους μεταγλωττιστές και στα συστήματα μετάφρασης. Η Δομή ενός Μεταγλωττιστή, Γλώσσες προγραμματισμού, Γραμματικές, αυτόματα και μηχανές καταστάσεων, Λεκτική Ανάλυση, Εργαλεία Κατασκευής Μεταγλωττιστών (flex, bison, antlr), Συντακτική Ανάλυση Ι (LL(1), LR(0), SLR(1)). Συντακτική Ανάλυση ΙΙ (LL(k), LR(k) και LALR(1)), Μετασχηματισμοί Γραμματικών, Διαχείριση Πίνακα Συμβόλων, Σημασιολογική Ανάλυση, Παραγωγή Ενδιάμεσου Κώδικα, Βελτιστοποίηση Κώδικα I,Βελτιστοποίηση Κώδικα II, Παραγωγή Τελικού Κώδικα.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παναγιώτης Αλεφραγκής, Καθηγητής Εφαρμογών

406 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥ 2 0 4

Βασικά θέματα της Διδακτικής της Πληροφορικής. Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο. Στόχοι μάθησης ενός μαθήματος Πληροφορικής, Η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων, Εμπειρικές έρευνες για τη σχέση μεταξύ μαθητών και Πληροφορικής. Θεωρίες μάθησης. Μοντέλα ανάλυσης της διδασκαλίας, Θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας. Επιρροές στην μάθηση, Μέσα μάθησης και διδασκαλίας, Θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού, Αξιολόγηση της επίδοσης. Προγραμματισμός, περιγραφή και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Επιμόρφωση ενηλίκων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δια βίου Μάθηση. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Σωτήρης Χριστοδούλου, Καθηγητής Εφαρμογών

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνιστώσες του ορισμού της Νέας Οικονομίας (Τεχνολογική πρόοδος, Διαδίκτυο, Παραγωγικότητα της εργασίας, Συνολική παραγωγικότητα συντελεστών vs Κεφαλαιακή εμβάθυνση), Μέτρηση της έκτασης της Νέας Οικονομίας, Η Νέα Οικονομία σαν συνισταμένη της έκτασης ( Παραγωγής, απασχόλησης, εμπορίου ICT, Χρήση των υπηρεσιών ICT, Διαδικτύου-σύνδεση παγκοσμιοπoίησης και ICT), Επιδράσεις (ρόλο που η ICT έχει στην δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης, στην δημιουργία χωρικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης), Οικονομική μεγέθυνση (αύξηση του προϊόντος και της παραγωγικότητας στους κλάδους ICT, Συνεισφορά στη μεγέθυνση από τη χρήση της ICT), Γεωγραφική συγκέντρωση της παραγωγής (Η «αβαρής» οικονομία και το «τέλος» της απόστασης, Συγκέντρωση των δραστηριοτήτων ICT), Οικονομικές Ανισότητες, Προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη, Πολιτικές για τη Νέα Οικονομία (Διάχυση της τεχνολογίας, Ανταγωνισμός στις αγορές τηλεπικοινωνιών, Διάδοση του διαδικτύου, Εκπαίδευση, Χρηματοδότηση υψηλής τεχνολογίας , Θεσμικό πλαίσιο).

ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 18 6 30
ΚΩΔ.Η' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
801 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ * 20
802 ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ 6 μήνες 10
ΣΥΝΟΛΟ Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 18
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 42
ΚΩΔ.Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΔ501 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ 3 2 5.5

Eιδικά θέματα δρομολόγησης, Switching, routing, MPLS, IPv6 routing, , Δίκτυα ευρείας ζώνης, δίκτυα ATM, ποιότητα Υπηρεσίας.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κωνσταντίνος Παξιμάδης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΤΔ502 ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Υ 3 0 4

Εισαγωγή στη θεωρία της πληροφορίας, Εντροπία, Θεώρημα Shannon, Διακριτές Πηγές με και χωρίς μνήμη, Διακριτά Κανάλια Επικοινωνίας, Κωδικοποίηση Ανίχνευσης και Διόρθωσης Σφάλματος (Γραμμικοί Κώδικες, BCΗ Κώδικες, Κυκλικοί Κώδικες, Reed-Solomon), Τεχνικές ARQ-Interleaving.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωσήφ Μπόρας, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΤΔ503 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ 2 2 5

Εισαγωγή στην προσομοίωση ακολουθιών διακριτών γεγονότων. Βασικές κατηγορίες, χαρακτηριστικά, μοντέλα, μέτρα αξιολόγησης. Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας ανάπτυξης μοντέλων προσομοίωσης διακριτών γεγονότων. Εξαγωγή βασικών μετρικών απόδοσης από μοντέλα προσομοίωσης. Γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Μεθοδολογίες ελέγχου γεννητριών τυχαίων αριθμών. Μεθοδολογίες παραγωγής ακολουθιών συγκεκριμένων ακολουθιών. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης: μεταβατική και σταθερή κατάσταση, συλλογή δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, τεχνικές μείωσης της διασποράς.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΤΔ504 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Υ 3 2 5

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τεχνικές των αναλογικών επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό θα γίνει αρχικά μία ανασκόπηση σημαντικών ενοτήτων της θεωρίας σημάτων (σήματα, συστήματα, συνέλιξη, μετασχηματισμός Fourier). Ακολούθως θα δοθεί η έννοια της διαμόρφωσης και θα παρουσιαστούν οι δύο βασικές οικογένειες αναλογικών διαμορφώσεων (πλάτους και γωνίας). Θα εξεταστεί επίσης η επίδραση του θορύβου στα αναλογικά συστήματα επικοινωνιών. Επισκόπηση σημάτων και συστημάτων συνεχούς χρόνου. Αναπαράσταση σήματος με μετασχηματισμό Fourier. Φασματική πυκνότητα ισχύος. Απόκριση συστήματος και φίλτρα. Μετάδοση αναλογικών σημάτων στη βασική ζώνη. Η ανάγκη για διαμόρφωση. Τύποι αναλογικής διαμόρφωσης. Συστήματα γραμμικής διαμόρφωσης (DSB, SSB, AM, VSB). Συστήματα γωνιακής διαμόρφωσης (FM, PM, WB-FM, NB-FM). Βρόχοι παρακολούθησης φάσης (PLL). Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (FDM). Ραδιοφωνική εκπομπή και λήψη AM και FM. Τηλεοπτική εκπομπή και λήψη. Ο θόρυβος στα συστήματα βασικής ζώνης. Ο θόρυβος στα συστήματα γραμμικής και γωνιακής διαμόρφωσης. Μετατροπή Σήματος από Αναλογική σε Ψηφιακή Μορφή (Δειγματοληψία, Κβαντισμός, Κωδικοποίηση), Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, Κωδικοποίηση PCM. Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (TDM), Επισκόπηση Ψηφιακού Συστήματος Επικοινωνία, Βασικές Αρχές και Έννοιες Ψηφιακών Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των βασικών αρχών των αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΔ505 ΚΕΡΑΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ 2 2 5

Γραμμές Μεταφοράς: Εισαγωγή στις γραμμές μεταφοράς, ηλεκτρικό ισοδύναμο κύκλωμα γραμμής, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά γραμμής, σύνθετη αντίσταση, συντελεστής μετάδοσης, τερματισμός γραμμής μεταφοράς, συντελεστής ανάκλασης Γ, συντελεστής στασίμων (VSWR), Bραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα, τερματισμός σε τυχαίο τυχαίο φορτίο. Κυκλώματα προσαρμογής γραμμής στην πηγή, κυκλώματα προσαρμογής φορτίου στην γραμμή, μεθοδολογίες υπολογισμού προσαρμογής.Ο χάρτης Smith – εφαρμογές. Κεραίες: Η κεραία ως ηλεκτρικό στοιχείο γραμμής, είδη κεραιών, διάγραμμα ακτινοβολίας κεραίας, υπολογισμός σύνθετης αντίστασης κεραίας, Εφαρμογές: Δίπολα, παραβολικές κεραίες, συστοιχία κεραιών, κεραίες slot.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ηλίας Ασαρίδης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΤΔ506 ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι Υ 5 0 5.5

Εισαγωγή στην σταθερή Τηλεφωνία PSTN, η βασική αρχιτεκτονική ενός τηλεφωνικού δικτύου. Το δίκτυο GSM - αρχιτεκτονική, περιγραφή δομικών μονάδων (BSC,BTS, MSC, HLR, VLR), λειτουργικές διαδικασίες MM & RRM (handover, location update, cell selection reselection) Η βασική κυτταρική ιδέα, υπολογισμός κάλυψης κυττάρου (cell coverage-link Budget), υπολογισμός χωρητικότητας κυττάρου (cell capacity planning), σχεδιασμός κατανομής συχνοτήτων (frequency planning), Σηματοδοσία #7 - εισαγωγή στην PCM, εισαγωγή στην σηματοδοσία #7, πρωτόκολλο MTP, MTP routing, MTP data link layer functions, πρωτόκολλο SCCP, πρωτόκολλα BSSAP, ISUP, MAP, Διαδικασίες κλήσης, διαδικασίες μεταγωγής, διαδικασίες location update - Παρουσίαση διαγραμμάτων σηματοδοσίας,Το δίκτυο GPRS - Αρχιτεκτονική δικτύου, σχεδιασμός κυτταρικού δικτύου. Πρωτόκολλα.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Νεκταριος Κωσταράς, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26 18 8 30
ΚΩΔ.ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΔ601 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ Υ 3 2 5.5

Σήμα διακριτού χρόνου. Θεμελιώδη σήματα διακριτού χρόνου, χαρακτηριστικά μεγέθη και πράξεις μεταξύ σημάτων. Συστήματα διακριτού χρόνου και συνάρτηση συστήματος. Ευσταθές, αιτιατό, χρονικά αμετάβλητο διακριτό σύστημα. Κρουστική απόκριση διακριτού συστήματος. Συνέλιξη στον διακριτό χρόνο. Εξισώσεις διαφορών και επίλυσή τους. Ο μετασχηματισμός DTFT και οι ιδιότητές του. Επίλυση εξισώσεων διαφορών με χρήση DTFT. Αντίστροφα συστήματα. Ιδανικά φίλτρα επιλογής συχνοτήτων. Μετασχηματισμός Ζ, ιδιότητες μετασχηματισμού και περιοχές σύγκλισης (ROC). Κλασματικές μορφές ΜΖ. Συνάρτηση μεταφοράς συστήματος. Ο διακριτός μετασχηματισμός DFT, οι ιδιότητές του και η υλοποίηση του FFΤ. Η κυκλική συνέλιξη και τρόποι υπολογισμού της. Υλοποίηση DFT μεγάλου μήκους. Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων IIR και FIR. Τεχνικές σχεδίασης IIR και FIR φίλτρων.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΔ602 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Υ 3 2 5.5

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να εκπαιδευτεί σε μία σειρά τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες Ψηφιακές Επικοινωνίες. Αρχές σχεδίασης ψηφιακού συστήματος επικοινωνίας. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και αντίστροφα. Δειγματοληψία με παλμούς δέλτα. Στιγμιαία δειγματοληψία. Θεώρημα δειγματοληψίας Nyquist. Κβαντισμός. Κωδικοποίηση. Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος (PAM). Διαμόρφωση παλμών κατά διάρκεια (PWM). Διαμόρφωση παλμών κατά φάση (PPM). Πολύπλεξη σημάτων PCM. Πολύπλεξη σημάτων στο χρόνο TDM. Διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση DPCM, διαμόρφωση Δέλτα DM και προσαρμοζόμενη διαμόρφωση Δέλτα ADM. Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων στη βασική ζώνη. Κωδικοποίηση παλμών (line coding, Manchester κλπ). Διασυμβολική παρεμβολή. Θόρυβος και παρεμβολές σε συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών. Ψηφιακές διαμορφώσεις BPSK, DPSK, DEPSK, QPSK, 16QAM, FSK, MSK, π/4DQPSK. Διαγράμματα αστερισμού. Μελέτη φασματικής απόδοσης και ρυθμού εμφάνισης σφαλμάτων. Σύνθεση συχνότητας με PLL, DDS και συνδυασμός αυτών. Ορθογώνιες διαμορφώσεις (QPSK, MQAM), επίδραση θορύβου. Πολυτονικές τεχνικές μετάδοσης (FDM/OFDM, DMT). Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης (FDMA/TDMA/CDMA). Ορθογώνια διαμόρφωση OFDM. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των βασικών αρχών της ψηφιακής επικοινωνίας. Περισσότερα Το εργαστήριο αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στα ακόλουθα αντικείμενα των Ψηφιακών Επικοινωνιών: Αρχές σχεδίασης ψηφιακού συστήματος επικοινωνίας. Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων στη βασική ζώνη. Κωδικοποίηση παλμών (line coding, Manchester κλπ) Διασυμβολική παρεμβολή. Θόρυβος και παρεμβολές σε συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών. Πολύπλεξη σημάτων PCM. Πολύπλεξη σημάτων στο χρόνο TDM. Διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση DPCM. Διαμόρφωση Δέλτα DM. Προσαρμοζόμενη διαμόρφωση Δέλτα ADM. Ψηφιακές διαμορφώσεις BPSK, DPSK, DEPSK, QPSK, 16QAM, FSK, MSK, π/4DQPSK. Διαγράμματα αστερισμού. Μελέτη φασματικής απόδοσης και ρυθμού εμφάνισης σφαλμάτων. Σύνθεση συχνότητας με PLL, DDS και συνδυασμός αυτών. Ορθογώνιες διαμορφώσεις (QPSK, MQAM), επίδραση θορύβου. Πολυτονικές τεχνικές μετάδοσης (FDM/OFDM, DMT).

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΔ603 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Υ 4 0 5.5

Παρουσίαση μιας Ασυρμάτης ζεύξης (MW Link): Τα Δομικά στοιχεία - Το Τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα μετάδοσης, ο πομπός, η γραμμή μεταφοράς (κυματοδηγός), Η κεραία εκπομπής, το Ασύρματο κανάλι, Η κεραία Λήψης, το τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα λήψης Μετάδοση Η/Μ κύματος, Απολαβή κεραίας, Μετάδοση στον ελεύθερο χώρο (η εξίσωση του Friis), εξασθένιση Η/Μ ακτινοβολίας λόγω απορρόφησης στην ατμόσφαιρα, εξασθένιση λόγω βροχόπτωσης και χιονόπτωσης. Σχεδίαση MW Link Πόλωση ΗΜ κύματος, αποπόλωση λόγω μετάδοσης στην ατμόσφαιρα, απώλεια ισχύος στη λήψη λόγω αποπόλωσης. Σύνθετα φαινόμενα εξασθένισης - Φαινόμενα περίθλασης, ζώνες Fresnel, σχεδίαση MW Link με ζώνες fresnel. φαινόμενα πολυόδευσης (multipath), σχεδίαση MW Link με δύο βασικά μονοπάτια διάδοσης (2-ray technique), γενική τεχνική ray trace, σχεδιασμός MW Link με n-βασικά μονοπάτια διάδοσης. Επίδραση της καμπύλωσης της επιφάνειας της Γης στον σχεδιασμό ΜW ζεύξεων. Δορυφορικές ζεύξεις. Σχεδιασμός Γαιοστατικών Δορυφορικών ζεύξεων Το Ασύρματο κανάλι - μαθηματικό μοντέλο καναλιού, φαινόμενα μετάδοσης, παρεμβολές Εισαγωγή στα στατιστικά φαινόμενα εξασθένισης (fading) ισχύος στο ασύρματο κανάλι - Rayleigh fading, frequency selective fading, Spatial selective fading, φαινόμενα σκίασης (Shadowing). - Τεχνικές αντιμετώπισης: frequency hopping, Space Diversity, Frequency Diversity Θόρυβος στο Ασύρματο κανάλι, θερμικός θόρυβος, θόρυβος περιβάλλοντος, υπολογισμός SIR, SNR και SINR στον δέκτη, υπολογισμός χωρητικότητας καναλιού Υπολογισμός BER στο κύκλωμα λήψης.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ηλίας Ασαρίδης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΤΔ604 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Υ 2 2 5.5

Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας. Βασικές αρχές ασύρματων δικτύων (Βασικές Αρχές Ασύρματης Μετάδοσης, Περιοχές Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος – Αδειοδότηση, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων – Φυσικά φαινόμενα, Αναλογική – Ψηφιακή Διαμόρφωση, Βασικές Μέθοδοι Διαμόρφωσης Ασύρματων Συστημάτων, αμφιδρόμηση - πολλαπλή πρόσβαση - OFDM κ.α.) . Λεπτομερής παρουσίαση και ανάλυση τεχνολογιών όπως ΙΕΕΕ 802.11 (WiFi), ΙΕΕΕ 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.16 (WiMax), LTE (4G), Ασύρματη τηλεφωνία (DECT, CT2).

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος.

ΤΔ605 ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ Υ 4 0 4

Το δίκτυο 3G (UMTS). Δίκτυο Κορμού - Αρχιτεκτονική δικτύου κορμού (core network), σχεδιασμός δικτύου, Δίκτυο Προσβάσεως - Ορθογώνιοι Κώδικες, η βασική αρχή λειτουργίας WCDMA, WCDMA & Θόρυβος, Χωρητικότητα κυττάρου Βασική προσέγγιση κυτταρικού σχεδιασμού κάλυψης (Capacitty and Coverage Planning) Πρωτόκολλα και διαχείριση κλήσεων – σηματοδοσίας. Το Δίκτυο LTE Δίκτυο Κορμού - Αρχιτεκτονική δικτύου κορμού (core network) Δίκτυο Προσβάσεως - εισαγωγή στο OFDM, περιγραφή πολλαπλής προσβάσεως OFDMA, Χωρητικότητα κυττάρου Πρωτόκολλα και διαχείριση κλήσεων – σηματοδοσίας. Τεχνολογία MIMO.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Νεκτάριος Κωσταράς, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΤΔ606 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 4 0 4

Εισαγωγή στα μοντέλα συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών. Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης. Βασικές έννοιες (συμφόρηση, βαθμός. εξυπηρέτησης, φορτίο κίνησης, Erlang). Στοχαστική διαδικασία άφιξης και εξυπηρέτησης κλήσεων. Νόμος Little. Τα συστήματα ουρών M/D/1, M/M/n/k/N, M/G/1 και G/G/1. Ανοικτά και κλειστά δίκτυα Μαρκοβιανών ουρών, δίκτυα Jackson. Συστήματα συνεχούς χρόνου, γραμμικά και μη-γραμμικά συστήματα, υπερβολικά και κρίσιμα σημεία, διαγράμματα φάσεων, θεώρημα Hartman. Οριακοί κύκλοι, συστήματα Liénard, Συστήματα Hamilton, θεωρία διακλαδώσεων, εξισώσεις Lorenz, απεικονίσεις Poincaré. Δυναμικά συστήματα διακριτού χρόνου. Εφαρμογές με το Maple.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Κούγιας, Καθηγητής

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26 20 6 30
ΚΩΔ.Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΔ701 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ 3 0 4

Γενικές αρχές και μεθοδολογία σχεδιασμού δικτύων. Μοντέλα δομής δικτύου (ιεραρχικό μοντέλο και σύνθετο μοντέλο δικτύου. Εφαρμογές σε LANs και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Εισαγωγή στο μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης δικτύων FCAPS (Fault Management, Configuration Management, Accounting Management, Performance Management, Security Management), Βασική Διαχείριση Δικτύου (SNMP, SNMP Traps, MIBs), Προσδιορισμός και διόρθωση λαθών, Μετρικές Διαχείρισης Λαθών (MTBF, MTTR, Network Uptime), Διαχείριση απόδοσης δικτύου (Βασικές μετρικές απόδοσης, Επιχειρηματικές μετρικές απόδοσης, Εργαλεία μέτρησης απόδοσης), Διαχείριση ρυθμίσεων δικτύου, Λογιστική παρακολούθηση.

Η θεωρία περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας και την παρουσίαση περιπτώσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Νεκτάριος Κωσταράς, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΤΔ702 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Υ 3 2 5

Επικοινωνίες πολυμέσων στο Internet και σε ασύρματα δίκτυα – βασικές αρχές μετάδοσης υπηρεσιών multimedia, Πρωτόκολλα μεταφοράs multimedia περιεχομένου (RTP, SCTP, SDP), πρωτόκολλα έναρξης υπηρεσιών multimedia (Η.323, SIP, RTSP), θέματα συγχρονισμού υπηρεσιών multimedia, Multimedia Multicasting, streaming audio and video, video on demand, Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (caching, proxies, dns redirection, overlay models, storage, application level multicast/content distribution), Μετάδοση πολυμεσικού υλικού σε Ασύρματα Δίκτυα, Peer-to-Peer Αρχιτεκτονικές. Βασικές αρχές Τηλεόρασης. Έγχρωμη τηλεόραση, εισαγωγή, στοιχεία χρωματομετρίας. Συστήματα και πρότυπα έγχρωμης τηλεόρασης [NTSC, PAL, SECAM]. Ψηφιακή κωδικοποίηση / συμπίεση εικόνων και video. Αλγόριθμοι κωδικοποίησης / συμπίεσης. Τυποποίηση ψηφιακού video - οργανισμοί, πρότυπα. Τα πρότυπα JPEG, H.261, MPEG για την ψηφιακή κωδικοποίηση εικόνων και video. Τα πρότυπα ATSC (USA) και DVB (Ευρώπη, Αυστραλία) για την Ψηφιακή Τηλεόραση. Γενική δομή συστήματος Ψηφιακής Τηλεόρασης, Συστήματα μετάδοσης: επίγεια, δορυφορικά, καλωδιακά. Δορυφορική Ψηφιακή Τηλεόραση. Αλληλοεπιδραστική Τηλεόραση. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, Απαιτήσεις. Παραδείγματα εφαρμογών.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κωνσταντίνος Παξιμάδης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΤΔ703 ΑΔΟΜΗΤΑ (AD-HOC) ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Υ 3 2 6

Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική αισθητήρων, Δικτύωση, δρομολόγηση, αποθήκευση δεδομένων, κατανομή λειτουργιών και έλεγχος, Κατανεμημένη επεξεργασία Σημάτων, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων. Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, βασικές έννοιες και θεωρητικό υπόβαθρο, μεθοδολογία ανάπτυξης ad hoc δικτύου αισθητήρων, περιοχές εφαρμογής και μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών. Βασικές μεθοδολογίες δικτύωσης (κατευθυνόμενη διάχυση, ενοποίηση πληροφορίας, άλλες εναλλακτικές μέθοδοι). Αποδοτική διαχείριση ενέργειας, κωδικοποίηση, δρομολόγηση, αξιόπιστη επεξεργασία σημάτων, MAC, εκτίμηση χωρητικότητας, συνεργατική επεξεργασία σημάτων, ανοχή σφαλμάτων, επίπεδο σύνδεσης, επίπεδο μεταφοράς, ζητήματα ασφάλειας.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Βασίλης Τριανταφύλλου, Καθηγητής

ΤΔ704 ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ 3 2 5

Εισαγωγή στα οπτικά δίκτυα. Το οπτικό κανάλι - Οπτική ίνα, φαινόμενα μετάδοσης, χρονική διασπορά, χρωματική διασπορά, διασπορά υλικού, η συνάρτηση μεταφοράς της οπτικής ίνας, βασικές αρχές θεωρίας συστημάτων και υπολογισμός αποκρίσεων ίνας. Η οπτική πηγή - εισαγωγή στο LED, οπτική πληροφορία, φωτόνια, οπτικό εύρος φάσματος Δλ, οδήγηση LED. Η οπτική πηγή - Laser Diode LD, οπτική πληροφορία, φωτόνια, οπτικό εύρος φάσματος Δλ, οδήγηση LD. Ο οπτικός δέκτης - PiN δίοδος, οπτική απόκριση διόδου, οπτική ευαισθησία διόδου, Θόρυβος στην λήψη, πηγές θορύβου. Σχεδιασμός οπτικού συστήματος μετάδοσης (optical link) βάσει BER λήψης, βάσει υποστηριζόμενου ρυθμού μετάδοσης και βάσει χωρητικότητας στην λήψη. Οπτικοί ενισχυτές: ενισχυτές ημιαγωγού, ενισχυτές ίνας προσμίξεων Ερβίου και εφαρμογές τους στις ζεύξεις και στα δίκτυα οπτικών ινών. Τοπολογική οργάνωση των δικτύων, Διαστρωματοποιημένες αρχιτεκτονικές και έλεγχος του δικτύου, Πολλαπλή προσπέλαση WDM.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ηλίας Ασαρίδης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΣΥΝΟΛΟ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 18 12 6 20
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΟΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (2 ΕΥ)
ΚΩΔ.Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΥ501 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Υ 2 0 3

Μεθοδολογίες ανάπτυξης συστημάτων υλικού λογισμικού. Ανάλυση απαιτήσεων. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής. Κατανομή και δρομολόγηση. Λειτουργική αξιολόγηση σχεδιαστικών εναλλακτικών (clock/cycle accurate simulators, program profilers). Πως επηρεάζεται το υπό ανάπτυξη σύστημα από τις επιλογές των αρχιτεκτονικών συστατικών (επεξεργαστές, μνήμες, επιταχυντές, δίκτυα επικοινωνίας). Βελτιστοποίηση προγραμμάτων για ταχύτητα, μέγεθος, κατανάλωση ισχύος. Έλεγχος ορθότητας προγραμμάτων. Σύγκριση παραδοσιακών/τυπικών τεχνικών. Εικονικά προτότυπα. Αποσφαλμάτωση και τεχνικές συν-προσομοίωσης. Προσομοιωτές συστήματος και εικονικές πλατφόρμες (Open Virtual Platform).

Η θεωρία περιλαμβάνει και την παρουσίαση παραδειγμάτων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Νικόλαος Βώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΗΥ502 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 3 2 6

Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική και βασικά δομικά στοιχεία μικροεπεξεργαστών. Έμφαση σε διαφορές πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των βασικών κατηγοριών RISC/CISC αρχιτεκτονικών. Έμφαση στη σχεδίαση και προγραμματισμό/έλεγχο βασικών δομικών στοιχείων όπως διαύλους (Buses), μνημών (Memories), Διακοπών (Priority Interrupt Controllers. Interrupt handling etc.), Αριθμητικών/Λογικών Μονάδων (ALUs) και αντίστοιχων chips υλοποίησης. Προγραμματιστικά μοντέλα (Programming Models). Αναλυτική περιγραφή ενός απλού 8 bit επεξεργαστή π.χ. Intel, Atmel, ARM, TI. Εμβάθυνση στην αρχιτεκτονική, μελέτη και προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών. Έμφαση στη επικοινωνία, χρήση και προγραμματισμό περιφερικών συστημάτων. Διαχείριση περιφερικών και I/O υποσυστημάτων όπως ADC ελεγκτές, Timers, μνήμες, LCDs. Buttons κ.α. Σειριακή επικοινωνία/Παράλληλη επικοινωνία και έφεση στα αντίστοιχα chips υλοποίησης. Χρήση υποσυστημάτων ασύρματης μετάδοσης (e.g. ΒΤ radios. IEEE 802.15.4. IEEE 802.11). Προχωρημένες τεχνικές πραγματισμού και αποσφαλμάτωσεις.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΗΥ503 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υ 2 0 3

Θεωρία υλοποίησης συστημάτων πραγματικού χρόνου. Μοντέλα ανάλυσης και καταγραφής απαιτήσεων. Προβλήματα περιορισμών πραγματικού χρόνου στη μετάδοση πληροφορίας. Προβλήματα περιορισμών πραγματικού χρόνου στην επεξεργασία της πληροφορίας. Σχεδίαση επεξεργαστών και μνημών για επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. Λειτουργικά συστήματα με χρονοκαταμερισμό διεργασιών. Βιομηχανικά παραδείγματα συστημάτων πραγματικού χρόνου και ανάλυση αυτών. Τεχνικές επιβεβαίωσης και επικύρωσης συστημάτων πραγματικού χρόνου. Τεχνικές πρόβλεψης του χρόνου εκτέλεσης εφαρμογών. Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού για συστήματα πραγματικού χρόνου, μονοπύρηνα και πολυπύρηνα συστήματα.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΗΥ504 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (VLSI) Υ 3 2 6

Εισαγωγή: Ιστορική επισκόπηση, μετρικές ποιότητας ενός ψηφιακού σχεδιασμού. Η διεργασία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS: Δισκίο πυριτίου, ροή διεργασίας. Ημιαγωγικά στοιχεία: Δίοδος, τρανζίστορ MOS. Καλώδιο: Παράμετροι διασύνδεσης, ηλεκτρικά μοντέλα καλωδίου. Αντιστροφέας CMOS: Στατικός αντιστροφέας CMOS, στιβαρότητα αντιστροφέα, επιδόσεις, Ισχύς-ενέργεια-καθυστέρηση. Κανόνες φυσικού σχεδιασμού layout. Συνδυαστικές πύλες CMOS: Στατικές CMOS, Δυναμικές CMOS, σύνθετες λογικές πύλες. Ακολουθιακά κυκλώματα CMOS: Μετρικές χρονισμού, στατικοί μανδαλωτές και καταχωρητές, δυναμικοί μανδαλωτές και καταχωρητές, βελτιστοποίηση. Στρατηγικές υλοποίησης: εξατομικευμένος και ημιεξατομικευμένος σχεδιασμός, προσχεδιασμένα κύτταρα, δομές πίνακα. Διασυνδέσεις: Χωρητικά και ωμικά παρασιτικά στοιχεία. Χρονισμός στα ψηφιακά κυκλώματα: Tαξινόμηση ως προς το χρονισμό, σύγχρονος σχεδιασμός. Σχεδιασμός αριθμητικών μονάδων: Αθροιστές, πολλαπλασιαστές, ολισθητές.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παρασκευάς Κίτσος, Επίκουρος Καθηγητής

ΗΥ505 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Υ 3 2 6

Επίπεδα μοντελοποίησης ενός ψηφιακού κυκλώματος στη VHDL και τα δομικά στοιχεία στη VHDL όπως Οντότητες, Αρχιτεκτονικές, Διεργασίες, Τύποι δεδομένων, Τελεστές, Πακέτα και βιβλιοθήκες, Διαδικασίες και συναρτήσεις, Ιδιότητες. Τρόποι Περιγραφής Κώδικα: Συντρέχων, Ακολουθιακός και Κώδικας με Υποκυκλώματα, Ροή Σχεδιασμού Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Μεταγλώττιση, Προσομοίωση, Ιεραρχικός Σχεδιασμός. Βασικοί κανόνες για το σχεδιασμό κυκλωμάτων όπως τα Συνδυαστικά κυκλώματα και τα Ακολουθιακά κυκλώματα και ο Παραμετροποιημένος κώδικας. Προχωρημένα θέματα της VHDL όπως ο κώδικας για Λογική Σύνθεση, Κώδικας Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας, Βασικά Κυκλώματα Επεξεργασίας Δεδομένων, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων και ο συνδυασμός τρόπων περιγραφής υλικού στη VHDL.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παρασκευάς Κίτσος, Επίκουρος Καθηγητής

ΗΥ506 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Υ 3 2 6

Ηλεκτρονικά συστήµατα, γραµµικά κυκλώµατα, τελεστικοί ενισχυτές, ρ-η επαφή, δίοδοι, μη γραµµικές εφαρµογές κυκλωµάτων, τρανζίστορς, ενισχυτές, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, σύγχρονες µικροηλεκτρονικές διατάξεις, τελεστικοί ενισχυτές, μετατροπείς A/D, D/A, συνθέτης συχνοτήτων, κυκλώματα τροφοδοσίας, μέσης ισχύος, τεχνικές σχεδίασης, ολοκληρωμένα, παραδείγματα σχεδίασης, εφαρμογές σχεδίασης.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γεωργία Κούκιου, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 16 8 30
ΚΩΔ.ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΥ601 ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ 3 2 6

Εισαγωγή στην SDL: Διεργασίες και τύποι διεργασιών. Ορισμός συμπεριφοράς: καταστάσεις και μεταβάσεις. Μεταβλητές. Διαδικασίες. Επικοινωνία μέσω ανταλλαγής σημάτων. Ομαδοποίηση των συνόλων διεργασιών με μπλοκ. Οι διεργασίες ως τμήματα συνόλων διεργασίας. Τοπικοί ορισμοί στα μπλοκ. Τα μπλοκ ως τμήμα άλλων μπλοκ. Τύποι, σύνολα και στιγμιότυπα. Συστήματα: σύνολο από μπλοκ που συνδέονται με κανάλια. Πακέτα: Συλλογές συναφών τύπων και ορισμών. Υποτύποι. Σύνθεση της συμπεριφοράς διεργασιών με χρήση υπηρεσιών. Ορίζοντας τις ιδιότητες των μεταβλητών: τύποι δεδομένων. Η SDL ως αντικειμενοστρεφής γλώσσα: Αντικείμενα, Διεργασίες, Υπηρεσίες, Μπλοκ, Σύστημα, Μεταβλητές, Ιδιότητες, Μέθοδοι. Σχεδιασμός συστημάτων με τη γλώσσα SDL. Διαδικασίες, Συναρτήσεις (διαδικασίες που επιστρέφουν τιμή), Εικονικές διαδικασίες/συναρτήσεις, Καθολικά ορισμένες διαδικασίες, Απομακρυσμένες διαδικασίες. Συμπεριφορά, Ορισμός συμπεριφοράς διεργασίας με Μηχανή Πεπερασμένης Κατάστασης. Ορισμός συμπεριφοράς διεργασίας με σύνθεση υπηρεσιών. Αλληλεπίδραση αντικειμένων, Ανταλλάσσοντας σήματα καλώντας απομακρυσμένες διαδικασίες. Πύλες, Κλάση, Τύπος διεργασίας, Τύπος υπηρεσιών, Τύπος μπλοκ, Τύπος συστημάτων, Αφηρημένος τύπος δεδομένων. Υποκλάση/κληρονομικότητα. Βιβλιοθήκες κλάσεων, Ενσωμάτωση/σχέση τμήματος-συνόλου. Τοπικότητα των ορισμών. Παραμετρικές κλάσεις. Εικονικές κλάσεις/τύποι. Παραδείγματα σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με τη γλώσσα SDL.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Νικόλαος Βώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΗΥ602 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Υ 3 2 6

Γιατί ενσωματώνουμε μικροεπεξεργαστές στα συστήματα. Ποιες είναι οι δυσκολίες σχετικά με την ενσωμάτωση των μικροεπεξεργαστών. Μεθοδολογίες σχεδίασης. Περιγραφή σχεδίασης ενσωματωμένου συστήματος με τη UML. Ανασκόπηση της ταξινόμησης της αρχιτεκτονικής υπολογιστών και της συμβολικής γλώσσας. Μηχανισμοί Εισόδου και Εξόδου. Κατάσταση λειτουργίας επιβλέποντος. εξαιρέσεις και παγίδες. Διαχείριση μνήμης και μετάφραση διεύθυνσης. Κρυφές Μνήμες. Με ποιο τρόπο επηρεάζει η αρχιτεκτονική την απόδοση ενός προγράμματος. Με ποιο τρόπο επηρεάζει η αρχιτεκτονική την κατανάλωση ισχύος ενός προγράμματος. Δίαυλοι της CPU. συσκευές Εισόδου/Εξόδου. και διασύνδεση. Το σύστημα της CPU ως πλαίσιο για την κατανόηση της μεθοδολογίας σχεδιασμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης και αποσφαλμάτωση.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Νικόλαος Βώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΗΥ603 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Υ 2 0 3

Μνήμες cache και σχεδίαση, ιεραρχία μνήμης. Πολιτικές διαχείρισης μνημών cache. Μηχανισμοί πρόβλεψη διακλάδωσης (branch prediction). Υπερβαθμωτές αρχιτεκτονικές αγωγού (superscalar pipelines). Δυναμική δρομολόγηση εντολών (out-of-order). Εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία. Ταξινόμηση παράλληλων αρχιτεκτονικών κατά Flynn. Διαχωρισμός βασισμένος στη μνήμη. Νόμος του Amdahl. Αρχιτεκτονικές SIMD. Διανύσματα επεξεργαστών (vector processors). Αρχιτεκτονικές MIMD. Υπερνηματισμός (hyperthreading). Αρχιτεκτονικές SMT, πολλαπλών πυρήνων (multicore CMP). Αρχιτεκτονικές μοιραζόμενης και κατανεμημένης μνήμης (μηχανές συμμετρικής πολυεπεξεργασίας-SMPs, COMA, NUMA, CC-NUMA). Συνάφεια Κρυφής Μνήμης (Cache Coherence) και μοντέλα συνέπειας κύριας μνήμης (Memory consistency models). Snoopy σχήματα. Σχήματα καταλόγου.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΗΥ604 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Υ 2 0 3

Γενικές έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών. Αλγόριθμοι αριθμητικών πράξεων. Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ISA)-αναπαράσταση εντολών. Οργάνωση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, οργάνωση πολλών καταχωρητών, οργάνωση στοίβας, τρόποι αναφοράς στη μνήμη, μορφή εντολών, μικροπρογραμματισμός. Σύνολο εντολών της αρχιτεκτονικής MIPS (RISC). Αύξηση της επίδοσης με χρήση pipelining. Αρχιτεκτονικές αγωγού πολλαπλών βαθμίδων μεταβλητής καθυστέρησης. Παραλληλισμός σε επίπεδο εντολών γλώσσας μηχανής (ILP). Αρχιτεκτονικές μεγάλου μήκους λέξης (VLIW). Επεξεργαστές ψηφιακού σήματος DSP (digital signal processors), ASIPs (application specific processors). Τεχνικές μείωσης της δυναμικής και στατικής κατανάλωσης ενέργειας σε επεξεργαστές. Ο ρόλος του μεταγλωττιστή στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΗΥ605 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (SYSTEM-ON-CHIP) Υ 3 2 6

Πολυεπεξεργαστές σε ολοκληρωμένα: σχεδίαση και υλοποίηση, ενέργεια, κατανάλωση, δίκτυο σε ολοκληρωμένα, παραδείγματα εφαρμογών, αρχιτεκτονικές ενσωματωμένων μικροεπεξεργαστών, απόδοση: μοντελοποίηση και ανάλυση, σχεδιασμός αρχιτεκτονικών επικοινωνίας, συστήματα υψηλής απόδοσης, συστήματα χαμηλής κατανάλωσης, εφαρμογές δικτύων: μελέτη περίπτωσης, συστήματα μνήμης, μεταφραστές, πραγματικός χρόνος, ολοκληρωμένα ειδικών εφαρμογών, συγκρίσεις, προχωρημένα θέματα.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Απόστολος Π. Φούρναρης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

ΗΥ606 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ Υ 3 2 6

Συνεπεξεργαστές αλγορίθμων κρυπτογράφησης μυστικού και ιδιωτικού κλειδιού. Φυσικές μη κλωνοποιημένες συναρτήσεις και η χρήση τους στην ασφάλεια. Επιθέσεις πλευρικού καναλιού και μετρήσεων καθώς και επιθέσεις λαθών. Τι είναι και πως λειτουργεί το ιομορφικό υλικό. Μέθοδοι ανίχνευσης. Γεννήτριες τυχαίων και ψευδοτυχαίων αριθμών. Χρήση έξυπνων καρτών σε συστήματα ασφαλείας και εμπορικές εφαρμογές τους. Ασφάλεια επαναπροσδιορίσιμων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Υλικό ειδικού σκοπού για κρυπτανάλυση και μέθοδοι - τεχνικές ασφαλούς υλικού. Πλατφόρμες υπολογιστικής εμπιστοσύνης.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παρασκευάς Κίτσος, Επίκουρος Καθηγητής

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 16 8 30
ΚΩΔ.Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΥ701 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Υ 3 2 6

Σχεδίαση προγράμματος και μοτίβα σχεδίασης. Μοντέλα προγραμμάτων, όπως γραφήματα ροής δεδομένων και γραφήματα ροής ελέγχου. Εισαγωγή στις μεθόδους μεταγλώττισης. Βελτιστοποίηση προγραμμάτων ως προς την ταχύτητα, το μέγεθος και την κατανάλωση ισχύος. Πως δοκιμάζουμε τα προγράμματα για την επαλήθευση της ορθότητάς τους. Η αφαίρεση της διεργασίας. Θεματική εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων. Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Διαδιεργασιακή επικοινωνία. Ανάλυση απόδοσης και κατανάλωση ισχύος. Eπιταχυντές υλικού. Ανάλυση απόδοσης. Αρχιτεκτονικά πρότυπα. Σχεδίαση αρχιτεκτονικής: χρονοπρογραμματισμός και κατανομή. Δικτυωμένα ενσωματωμένα συστήματα. Γενικές αρχιτεκτονικές δικτύων και τα επίπεδα δικτύου ISO. Διάφορα δίκτυα: I2C, CAN, Ethernet, Myrinet. Τεχνικές σχεδίασης κατανεμημένων ενσωματωμένων συστημάτων. Ενσωματωμένα συστήματα με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Διασφάλιση ποιότητας. Παραδείγματα σχεδίασης.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Νικόλαος Βώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΗΥ702 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ Υ 3 0 3

Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής δικτυακών συστημάτων. Απόδοση δικτυακών συστημάτων. Αρχιτεκτονική μεταγωγέων πακέτων. Αρχιτεκτονική γεφυρών (bridges). Αρχιτεκτονική δρομολογητών (routers) και πυλών (gateways). Αρχιτεκτονική προηγμένων προσαρμοστών δικτύων (net-work adapters). Ειδικές λειτουργίες για υποστήριξη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Επεξεργαστές πρωτοκόλλων δικτύων (protocol processors, network processors). Υποσυστήματα ειδικών λειτουργιών (διαχείριση μνήμης, γρήγορη προσπέλαση πινάκων, κλπ).

ΗΥ703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ FPGA Υ 3 2 6

Βασικές Έννοιες των Δομών Πίνακα Πυλών Επαναδιατάξιμης Λογικής (FPGAs). Σχεδιασμός σε FPGA. Μεθοδολογίες. Τεχνολογία VLSI: Βασικά στοιχεία. CMOS λογικές πύλες. Κατασκευή FPGA: Αρχιτεκτονικές FPGAs. FPGAs βασισμένα σε SRAM μνήμες. FPGAs βασισμένα σε αντί-ασφάλειες. σύστημα εισόδων/εξόδων. Δρομολόγηση τοποθέτηση και ενσωματωμένες μονάδες επεξεργασίας. Φυσικός σχεδιασμός των FPGA. Σχεδιασμός ακολουθιακών και συνδυαστικών κυκλωμάτων. Σχεδίαση μηχανών πεπερασμένης κατάστασης. Σχεδίαση FPGA με structural λογική και με περιγραφή συμπεριφοράς. Εργαλεία και ροή σχεδιασμού για FPGAs. Θέματα κατανάλωσης ισχύος. κανόνες διανομής ρολογιού. Εξομοίωση δοκιμή και επαλήθευση των FPGAs.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παρασκευάς Κίτσος, Επίκουρος Καθηγητής

ΗΥ704 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ 2 0 3

Βασικές έννοιες, μοντελοποίηση, δομή, λειτουργία, συμπεριφορά, επίπεδα σχεδιασμού, εξομοίωση, μοντέλα εξομοίωσης, μοντέλα καθυστέρησης, μετάδοση σφαλμάτων, μοντελοποίηση σφαλμάτων, λογικά μοντέλα σφαλμάτων, διάγνωση σφαλμάτων, πλεονασμός, τεχνικές εξομοίωσης σφαλμάτων, δοκιμή λειτουργίας, σχεδιασμός για έλεγχο.

ΣΥΝΟΛΟ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 14 10 4 18
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΟΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΩΔ.Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Λ501 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Υ 3 0 3.5

Εισαγωγικές έννοιες. Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη τεχνολογία λογισμικού. Επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα Μοντέλα διεργασιών λογισμικού. Επαναληπτικές διεργασίες. Δραστηριότητες διεργασιών. Η Ορθολογική Ενοποιημένη Διεργασία. Τεχνολογία λογισμικού με τη βοήθεια υπολογιστή. Λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις. Απαιτήσεις χρηστών. Απαιτήσεις συστήματος. Προδιαγραφές διασύνδεσης. Το έγγραφο των απαιτήσεων λογισμικού Μοντέλα θεματικού πλαισίου. Μοντέλα συμπεριφοράς. Μοντέλα δεδομένων. Μοντέλα αντικειμένων. Δομημένες μέθοδοι. Αποφάσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οργάνωση συστήματος. Στυλ αποδόμησης σε υπομονάδες. Στυλ ελέγχου. Αρχιτεκτονικές αναφοράς. Αντικείμενα και κλάσεις αντικειμένων. Μία διαδικασία αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού. Εξέλιξη σχεδιασμού. Ευέλικτες μέθοδοι. Ακραίος προγραμματισμός. Γρήγορη ανάπτυξη λογισμικού. Κατασκευή πρωτοτύπων λογισμικού. Αρχές επαναχρησιμοποίησης. Σχεδιαστικά υποδείγματα. Επαναχρησιμοποίηση βάσει γεννητριών. Πλαίσια εργασίας εφαρμογών. Επαναχρησιμοποίηση συστημάτων εφαρμογών. Δοκιμές συστήματος. Δοκιμές συστατικών στοιχείων. Σχεδιασμός περιπτώσεων δοκιμής. Αυτοματοποίηση δοκιμών.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Δ. Ζαχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λ502 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υ 2 2 5.5

Εισαγωγή στα Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων. Δομές αποθήκευσης και ευρετηριασμού (πρωτεύουσες / δευτερεύουσες δομές, δομές πολλαπλών επιπέδων, δομές για πολυδιάστατα δεδομένα), επεξεργασία, βελτιστοποίηση και εκτέλεση επερωτήσεων (πλάνα εκτέλεσης, μοντέλα εκτίμησης κόστους, αλγεβρικοί μετασχηματισμοί), Κατανεμημένα συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Διαχείριση σύγχρονης εκτέλεσης δοσοληψιών (σειριακοποιησιμότητα, πρωτόκολλα σύγχρονης εκτέλεσης, δοσοληψίες σε κατανεμημένες βάσεις δεδομένων), ολοκλήρωση πληροφοριών (συστήματα διαμεσολάβησης, OLAP, μηχανισμοί όψεων, αποθήκες δεδομένων). Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης πληροφοριών (Hadoop κλπ).

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σεφερίνα Μαυρούδη, Καθηγήτρια Εφαρμογών

Λ503 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Υ 2 2 5.5

Προχωρημένα Θέματα ανάπτυξης διεπαφών (Advanced feautures HTML5/CSS3). Δυναμική συμπεριφορά ιστοσελίδων (Javascript, Ajax), Δημιουργία Συναλλαγών, Επικοινωνία με Βάσεις δεδομένων. Mοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένες σε XML. Υπηρεσίες Διαδικτύου (XML, Web Services), πρωτόκολλα προσδιορισμού και χρήση αντικειμένων(UDDI, SOAP), γλώσσες περιγραφής κατανεμημένων υπηρεσιών (WSDL). Οντολογίες και συμπερασματολογία.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γιάννης Τζήμας, Επίκουρος Καθηγητής

Λ504 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Υ 3 0 3.5

Εισαγωγικές έννοιες. Τι είναι Τεχνητή Νοημοσύνη; Σύντομη ιστορική αναδρομή. Σύγχρονη τεχνολογία, Διαμεσολαβητές και περιβάλλοντα. Ορθολογισμός. PEAS (Performance measure, Environment, Actuators, Sensors). Τύποι περιβαλλόντων. Τύποι διαμεσολαβητών. Ορισμός προβλήματος και επίλυσης. Διαμεσολαβητές επίλυσης προβλημάτων. Τύποι προβλημάτων. Διατύπωση προβλήματος. Παραδείγματα προβλημάτων. Αναζήτηση και επίλυση προβλημάτων. Βασικοί αλγόριθμοι αναζήτησης. Αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο: Άπληστη αναζήτηση, Αναζήτηση Α*, Παραλλαγές στρατηγικών πληροφορημένης αναζήτησης. Ευρευτικές συναρτήσεις. Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης και προβλήματα βελτιστοποίησης. Διαμεσολαβητές βασισμένοι στη γνώση. Βασικές έννοιες Λογικής. Προτασιακή Λογική. Πρότυπα συμπερασμού στην Προτασιακή Λογική. Σύνταξη και σημασιολογία της Λογικής πρώτης τάξης. Κανόνες συμπερασμού. Ενοποίηση και ανύψωση. Προς τα εμπρός αλυσίδα εκτέλεσης. Προς τα πίσω αλυσίδα εκτέλεσης. Λογικός προγραμματισμός. Ανάλυση. Οντολογική μηχανική. Κατηγορίες και Αντικείμενα. Ενέργειες, Καταστάσεις και Συμβάντα. Διανοητικά Συμβάντα και Διανοητικά Αντικείμενα. Συστήματα Συλλογιστικής για τις Κατηγορίες. Σχεδιασμός με αναζήτηση. Σχεδιασμός μερικής διάταξης. Γραφήματα σχεδιασμού. Σχεδιασμός προτασιακής λογικής. Σχεδιασμός με ιεραρχικά δίκτυα εργασιών. Σχεδιασμός και δράση σε μη αιτιοκρατικά πεδία. Υπό συνθήκη σχεδιασμός. Σχεδιασμός συστημάτων πολλαπλών διαμεσολαβητών.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Δ. Ζαχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λ505 ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υ 3 2 6

Εισαγωγή στη γραφική (graphics) και τις εφαρμογές της. Αλγόριθμοι raster, scan-conversion γραμμών και καμπυλών. Διδιάστατη γραφική: γέμισμα περιοχής, scan-conversion πολυγώνων, ψαλίδισμα (clipping) γραμμών, antialising, γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, ομογενείς συντεταγμένες. Τριδιάστατη γραφική: 3Δ όψεις, αναπαράσταση με μήτρες των τριδιάστατων μετασχηματισμών, σύνθεση μετασχηματισμών, ψαλίδισμα πολυέδρων, γεωμετρικές προβολές, μετασχηματισμοί εικόνων. Εικονικοί κόσμοι, ιεραρχία οντοτήτων και προγραμματισμός σε VRML, φωτισμός, υφή (texture), αλληλεπίδραση με το χρήστη, μοντελοποίηση και υλοποίηση κινήσεων (animation), μορφοποίηση αντικειμένων (morphing). Αναπαράσταση καμπύλων και επιφάνειών, πολυγωνικά πλέγματα, παραμετρικές πολυγωνικές καμπύλες, παραμετρικές δικυβικές επιφάνειες. Απαλειφή κρυμμένων επιφανειών, εύρεση ορατών γραμμών, αλγόριθμος z-buffer. Φωτισμός και σκίαση, διαφάνεια, σκιές αντικειμένων, μοντέλα φωτισμού βασισμένα σε φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων, παρακολούθηση ακτίνων (ray tracing). Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εξάσκηση με την εκπόνηση εργασίας που αφορά την ανάπτυξη αλγορίθμων γραφικής σε περιβάλλον X-windows, καθώς και τον προγραμματισμό σε VRML.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής

Λ506 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υ 3 2 6

Το μοντέλο της ταυτόχρονης εκτέλεσης, Το πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού, Ταυτόχρονος προγραμματισμός και συγχρονισμός σε C/pthreads και Java. Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής παράλληλων συστημάτων, ταξινόμηση παράλληλων συστημάτων, χαρακτηριστικές συμβατικές και μη συμβατικές πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, Βασικές μετρικές, νόμος Amdahl, μέτρο Karp-Flatt, Προγραμματισμός με χρήση OpenMP, Εισαγωγή στους παράλληλους και δικτυακούς αλγορίθμους, Σχεδιασμός και προγραμματισμός παραλλήλων και δικτυακών κατανεμημένων αλγορίθμων, Προγραμματισμός με χρήση MPI Ι, Προβλήματα εξισορρόπησης υπολογιστικού έργου/φόρτου, συγχρονισμού, επικοινωνιακού κόστους και κλιμάκωσης, Προγραμματισμός με χρήση MPI ΙΙ, Ανάλυση, αξιολόγηση, και πρόβλεψη συμπεριφοράς παράλληλων αλγορίθμων και υπολογισμών, Mοντέλα προγραμματισμού για πολυπύρηνα παράλληλα συστήματα, Προγραμματισμός με χρήση OpenCL, Προγραμματισμός με χρήση CUDA.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παναγιώτης Αλεφραγκής, Καθηγητής Εφαρμογών

ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 16 8 30
ΚΩΔ.ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Λ601 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Υ 2 2 6

Γενική επισκόπηση της Επιστήμης "Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή". Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής και η μεταξύ τους διαλογική επικοινωνία. Δίαυλοι εισόδου και εξόδου. Γνωστικά πλαίσια, νόηση, αναπαράσταση και μνήμη. Κύκλος ανάπτυξης της διεπαφής διαλογικών (διαδραστικών) εφαρμογών. Διαχωρισμός της διεπαφής από τον πυρήνα της εφαρμογής. Αρχές, κανόνες και πρότυπα ανθρωποκεντρικής σχεδίασης. Ανάλυση επιμέρους διεργασιών (καθηκόντων). Εργονομία, ανθρώπινοι παράγοντες και χρηστικότητα διεπαφών. Χρήση οδηγιών, συστάσεων, προτύπων και οδηγών σχεδίασης. Βασικές έννοιες της υλοποίησης διεπαφών. Βοήθεια και καθοδήγηση του χρήστη. Τεκμηρίωση. Εισαγωγή στην αξιολόγηση διεπαφών. Διεπαφές προσβάσιμες από διάφορες κατηγορίες χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής

Λ602 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ 3 0 4

Επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα, Χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις, Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα, Τεχνολογική υποδομή (υλικό, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες και Διαδίκτυο) πληροφοριακών συστημάτων, Επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence), Επιχειρησιακές εφαρμογές, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Βελτίωση λήψης αποφάσεων, Διαχείριση γνώσεων, Συστήματα απομακρυσμένης Μάθησης, Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γιάννης Τζήμας, Επίκουρος Καθηγητής

Λ603 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υ 3 2 6

Σχεδιασμός & Πρότυπα Κατανεμημένου Προγραμματισμού, Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή, Ν-tier αρχιτεκτονικές, Εισαγωγή στα μεσισμικά και πλατφόρμες ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών (Java EE, .Net, XAMPP), Γλώσσες Υλοποίησης Κατανεμημένων Εφαρμογών (PHP, Java EE, C#), Υλοποίηση κατανεμημένων εφαρμογών με χρήση sockets (C, Java), H Πλατφόρμα Java Enterprise Edition, Υπηρεσίες της πλατφόρμας, Servlets, Εισαγωγή στην δημιουργία διεπαφής χρήστη - Java Server Faces, Προχωρημένες διεπαφές χρήστη – PrimeFaces, Επιχειρησιακά ερθρώματα - Enterprise Java Beans, Μακροπρόθεσμη αποθήκευση, αλληλεπίδραση με Βάσεις Δεδομένων - Java Persistence API, Βασικά Πρότυπα για Υπηρεσίες Διαδικτύου, το Μοντέλο Υπηρεσιών Διαδικτύου, αναπαράσταση πληροφορίας με χρήση XML, Αλληλεπίδρασης υπηρεσιών (SOAP), γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών(WSDL) και ευρετήρια υπηρεσιών – UDDI, Υπηρεσίες Representational State Transfer (REST), αρχιτεκτονική REST, αλληλεπίδραση Υπηρεσιών REST– HTTP,Αναπαράσταση πληροφορίας με REST(XML, JSON), ονοματοδοσία πόρων, Ολοκλήρωση τεχνολογιών σε επιχειρησιακές εφαρμογές, μοντελοκεντρική αρχιτεκτονική, ασφάλεια κατανεμημένων εφαρμογών.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παναγιώτης Αλεφραγκής, Καθηγητής Εφαρμογών

Λ604 ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ 4 0 5

Εισαγωγικές έννοιες, Το όραμα της Περιρρέουσας Νοημοσύνης (AmI), περιβάλλον AmI. Autonomic Computing – βασικές έννοιες. Διάχυτος Υπολογισμός, ολιστικό πλαίσιο και βασικές ιδιότητες συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού. Σενάρια AmI, ανάλυση κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κατανεμημένα συστήματα και υπηρεσίες, Οπτικές μοντελοποίησης κατανεμημένων συστημάτων, Συσκευές και δίκτυα: Έξυπνες συσκευές – κάρτες. Δίκτυα συσκευών και αναζήτηση συσκευών και υπηρεσιών (Jini, Simple Service Discovery Protocol, IETF Service Location Protocol, Bluetooth Service Discovery Protocol, Open Services Gateway Initiative). Ετικέτες RFID (ενεργές – παθητικές). Σύνδεση με αισθητήρες και δίκτυα αισθητήρων, MEMS, smart dust, άλλα έξυπνα υλικά. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής σε περιβάλλον διάχυτου υπολογισμού. Υπολογιστική επίγνωσης πλαισίου: Βασικές έννοιες, οπτικές και καθορισμός του επίγνωσης πλαισίου. Εφαρμογές επίγνωσης πλαισίου. Τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών επίγνωσης πλαισίου. Ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ανάπτυξη συστημάτων επίγνωσης πλαισίου. Ιδιωτικότητα: Ορισμός της ιδιωτικότητας, ζητήματα που ανακύπτουν, εφαρμογές.

Η θεωρία περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασίας.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Δ. Ζαχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λ605 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ Υ 3 0 3

Η ιδέα του σημασιολογικού ιστού (semantic web). Περιγραφή αρχείων παγκόσμιου ιστού με XML. Απόδοση σημασιολογίας με RDF και RDF Schema. Οντολογίες (ορισμός, βασικά στοιχεία, κατασκευή). Λογική και Συμπερασματική-Κανόνες. Περιγραφικές Λογικές. Γλώσσα OWL. Γλώσσα RuleML. Εφαρμογές.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γιάννης Τζήμας, Επίκουρος Καθηγητής

Λ606 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Υ 3 2 6

Εισαγωγικές έννοιες. Τι είναι Μηχανική Μάθηση.Επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση: εισαγωγικές έννοιες, μοντέλα, τεχνικές. Μη επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση: εισαγωγικές έννοιες, μοντέλα, τεχνικές. Νευρωνικά δίκτυα: εισαγωγικές έννοιες, το μοντέλο του νευρώνα, perceptron, multi-layer perceptrons, δίκτυα Hopfield, δίκτυα Kohonen. Γενετικοί αλγόριθμοι: εισαγωγικές έννοιες, γενετικοί τελεστές, γενικός γενετικός αλγόριθμος, παραδείγματα εφαρμογής, θεωρητική θεμελίωση. Βασικές έννοιες της Νοημοσύνης των Σμηνών.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Δ. Ζαχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 24 18 6 30
ΚΩΔ.Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΘΕΔΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Λ701 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Υ 3 0 4

Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση, Οι Βασικές Ιδιότητες Των Γραμμικών Προγραμμάτων, Βασικές Λύσεις, Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Γραμμικού Προγραμματισμού, Εισαγωγή στη μέθοδο Simplex, Τεχνητές Μεταβλητές, Μεταβλητές με Άνω Φράγματα, Δυϊκά Γραμμικά Προγράμματα - Ευαισθησία και Συμπληρωματική Χαλαρότητα, Μέθοδος εσωτερικών σημείων – αλγόριθμος του Karmakar, Εισαγωγή στον ακέραιο και μεικτό προγραμματισμό - δυαδικές μεταβλητές στη μορφοποίηση μοντέλων, Μέθοδος διακλάδωσης και φραγμού (branch and bound), επίπεδων τομών (cutting planes) και παραγωγής κολόνων(column generation), Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων συνδυαστικής βελτιστοποίησης, Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση τεχνικών τοπικής βελτιστοποίησης, Στοχαστικοί και Μεταευρεστικοί αλγόριθμοι, Γενετικοί και μιμητικοί αλγόριθμοι, Εφαρμογές τεχνολογιών βελτιστοποίησης.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παναγιώτης Αλεφραγκής, Καθηγητής Εφαρμογών

Λ702 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ Υ 2 2 6

Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικού Νέφους, Μοντέλα διασύνδεσης υποδομών υπολογιστικών νεφών, Software as a Service, Platform as a Service, Μεθοδολογία μοντελοποίησης αντικειμένων και εφαρμογών / ροών εργασίας, Συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, Κατάλογοι υπηρεσιών και μηχανισμοί εύρεσης, Επιλογή και δέσμευση πόρων, Εποπτεία εκτέλεσης εφαρμογών και υποδομής, Διαχείριση ροών εργασίας, Αποτίμηση και κοστολόγηση, Infrastructure as a Service, Εικονικοποίηση, Διαχείριση δικτυακών πόρων, Εικονικοί δικτυακοί πόροι, Υπολογιστικά νέφη και περιβάλλοντα, Τεχνολογίες Αποθήκευσης και Διαχείρισης Δεδομένων σε Υπολογιστικό νέφος, Τεχνολογίες διαχείρισης πόρων, Μεσισμικές πλατφόρμες (OpenNebula, OpenStack, Xen Server), Προσεγγίσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης υπολογιστικών νεφών.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Ιωάννης Δ. Ζαχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λ703 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Υ 3 2 6.5

Εισαγωγή στις Πλατφόρμες των Κινητών (Android, iPhone), Εισαγωγή στα Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού Κινητών (Android SDK, XCode ), Αρχιτεκτονική Κινητών Εφαρμογών, Σχεδιασμός του Γραφικού Περιβάλλοντος του Χρήστη Ι, Σχεδιασμός του Γραφικού Περιβάλλοντος του Χρήστη ΙΙ, Ανάπτυξη πολυνηματικών εφαρμογών, Μακροπρόθεσμη διαχείριση δεδομένων & προφίλ χρηστών, Ανάπτυξη υπηρεσιών παρασκηνίου, Τηλεφωνία, Υπηρεσίες Βασισμένες στην Τοποθεσία, Υποστήριξη πολυμέσων, Χρήση υπηρεσιών διαδικτύου, Ολοκλήρωση Κινητών & Επιχειρηματικών Εφαρμογών, Προτυποποίηση και οικονομική εκμετάλλευση.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Παναγιώτης Αλεφραγκής, Καθηγητής Εφαρμογών

Λ704 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Υ 3 0 3.5

Σημασία προδιαγραφών λογισμικού και απαιτήσεων του χρήστη. Πρακτική προγραμματισμού, σημασία γλωσσών προγραμματισμού στην ανάπτυξη προγραμμάτων. Παραγωγή λογισμικού με σκοπό την υψηλή ποιότητά του. Ποιότητα λογισμικού, τεχνικές για τη διασφάλισή της. Πιστοποίηση λογισμικού. Τεχνικές δοκιμής (testing). Επαλήθευση λογισμικού και αντίστοιχες τεχνικές. Επικύρωση λογισμικού για τήρηση προδιαγραφών και απαιτήσεών του. Τυπικές μέθοδοι επαλήθευσης του λογισμικού. Φορητότητα και επαναχρησιμοποίηση του λογισμικού. Συντήρηση λογισμικού. Έμφαση στην ανάγκη αποτελεσματικών μεθόδων για συντήρηση του λογισμικού. Σημασία τεκμηρίωσης λογισμικού και ελέγχων του. Εκτίμηση κόστους ανάπτυξης λογισμικού. Ιδιαιτερότητες αντικειμενοστρεφούς λογισμικού και εφαρμογών στο διαδίκτυο.

Η θεωρία περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γιάννης Τζήμας, Επίκουρος Καθηγητής

ΣΥΝΟΛΟ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 15 11 4 20
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΟΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ