Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Οι μηχανικοί δικτύων...

Η Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) είναι ένα ευρύ πεδίο έρευνας, εφαρμογών, τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικό είναι ότι περισσότερα από 10 πανεπιστήμια στις ΗΠΑ έχουν αυτόνομο προπτυχιακό πρόγραμμα σε Software Engineering.

Στόχοι Κατεύθυνσης

Η κατεύθυνση Λογισμικού αποσκοπεί να εκπαιδεύσει, να εξοικειώσει, και να εξειδικεύσει τους φοιτητές σε:

 • ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής Συστημάτων Λογισμικού.
 • σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και αξιολόγησης Συστημάτων Λογισμικού, διαφορετικού τύπου και σκοπού

Ο φοιτητής που θα ακολουθήσει την κατεύθυνση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Μηχανικός Λογισμικού δεν είναι μόνο Προγραμματιστής, αλλά μπορεί να εξειδικευτεί και να εργαστεί σε μια σειρά από άλλες ειδικότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες τέτοιες περιοχές ειδικοτήτων σύμφωνα με το EEE's Software Engineering Body of Knowledge

 • Ανάλυση Απαιτήσεων Λογισμικού (Software requirements analysis)
 • Σχεδιασμός Λογισμικού (Software design)
 • Κατασκευή Λογισμικού (Software Programming)
 • Έλεγχος Λογισμικού (Software testing)
 • Συντήρηση Λογισμικού (Software maintenance)
 • Software configuration management
 • Διαχείριση Τεχνολογίας Λογισμικού (Software Engineering management)
 • Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Engineering process)
 • Εργαλεία και μέθοδοι Τεχνολογίας Λογισμικού (Software Engineering tools and methods)
 • Ποιότητα Λογισμικού (Software Quality)

Σημασία για τους απόφοιτους

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των σημερινών απαιτήσεων σε λογισμικό, το πρόγραμμα της κατεύθυνσης είναι προσεκτικά σχεδιασμένο ώστε να:

 • Παρέχει το αναγκαίο βάθος γνώσης σε ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ανάπτυξη λογισμικού
 • Εξοικειώσει τους φοιτητές με ποικίλα σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού και την εφαρμογής τους σε πραγματικά προβλήματα
 • Προσδώσει τους αποφοίτους ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού το οποίο είναι απαιτούμενο προσόν για εργασία στην επιστημονική περιοχή της Μηχανικής Λογισμικού.
 • Προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχοι γνώσης

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν και θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση Λογισμικού θα αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε τεχνολογικά αντικείμενα όπως:

 • Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού – Κύκλος Ζωής Λογισμικού
 • Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια Συστημάτων
 • Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων (data analytics, κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, data mining, κοκ)
 • Ανάπτυξη συστημάτων Παγκοσμίου Ιστού – Σημασιολογικός Ιστός
 • Ανάπτυξη λογισμικού σε φορητές συσκευές
 • 2Δ & 3Δ Γραφικά Υπολογιστών
 • Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Αλληλεπίδρασης
 • Παράλληλος και Κατανεμημένος Προγραμματισμός
 • Τεχνικές Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing)
 • Επιχειρησιακή έρευνα, Βελτιστοποίηση και Αλγόριθμοι
 • Τεχνητή νοημοσύνη & Διάχυτος Υπολογισμός
 • Έλεγχος και ποιότητα λογισμικού

Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν και καταρτιστούν στις παρακάτω ενδεικτικές τεχνολογίες και περιβάλλοντα:

Τεχνολογίες:

 • Development Process: Rational Unified Process
 • Design: MVC, UML
 • Data Formats: XML/JSON
 • Web Client-side Programming: jQuery/jQueryMobile/AJAX
 • Web Server-side Programming: PHP/MySQL, ASP.NET/C#,
 • Semantic Web: OWL/RDF/SPARQL/RuleML, SOAP/WSDL/UDDI
 • Parallel Programming: MPI, Java Threads, OpenMP, OpenCL, CUDA
 • 3D Graphics: VRML

Πλατφόρμες/Εργαλεία:

 • Java EE
 • XAMPP, Content Management Systems
 • Apache Hadoop / Amazon AWS
 • Android Studio
 • Cloudera

Μαθήματα

Εξάμηνο Ε’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Λ 501)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Λ 502)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (Λ 503)
 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Λ 504)
 • ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Λ 505)
 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Λ 506)

Εξάμηνο ΣΤ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ (Λ 601)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Λ 602)
 • ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Λ 603)
 • ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Λ 604)
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (Λ 605)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Λ 606)

Εξάμηνο Ζ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Λ 701)
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (Λ 702)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Λ 703)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Λ 704)

Στο τελευταίο εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποια μαθήματα θέλει από άλλη κατεύθυνση, αρκεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες.

Ενδεικτικές υποδομές

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης [eBusiness &User Experience Lab]

Distributed/Parallel & Knowledge Management Systems (DISK)

Σύνδεση με μεταπτυχιακά

Η κατεύθυνση Λογισμικού προσφέρει:

 • Ισχυρή διασύνδεση με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας
 • Πρόσβαση σε ομοειδή ΠΜΣ Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σχεδόν όλα τα τμήματα πληροφορικής στην Ελλάδα και αρκετά στα ΤΕΙ παρέχουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης σε διάφορες περιοχές της Μηχανικής Λογισμικού όπως: Information Systems, Web and Mobile Applications, Data Analytics, Security κά.

Σύνδεση με τις άλλες κατευθύνσεις

Οι Μηχανικοί Λογισμικού μπορούν να εργαστούν σε στενή συνεργασία με μηχανικούς των άλλων κατευθύνσεων στην υλοποίηση του απαραίτητου λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα, διαχείριση συστημάτων υλικού, διαχείριση δικτύων, υλοποίηση δικτυακών πρωτοκόλλων, κά

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Λογισμικού έχουν σχεδιαστεί να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προσφέρει στους αποφοίτους επαγγελματική εξειδίκευση σε διάφορους τομείς με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως:

 • Προγραμματισμός / Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους
 • Ανάπτυξη συστημάτων παγκοσμίου ιστού
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση ΒΔ και Data Centers.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Έλεγχος και εξασφάλιση ποιότητας λογισμικού
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Διάχυτος Υπολογισμός
 • Συστήματα διαχείρισης δεδομένων και εξόρυξης γνώσης

Η κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ είναι μια από τις τρεις βασικές κατευθύνσεις που προσφέρει το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Με επενδύσεις σε εξοπλισμό και εργαστήρια που ξεπερνούν τα 2.000.000 €, αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς πυλώνες του τμήματος.

Στόχος της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του τμήματος, τόσο σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, στις τεχνολογίες σχεδιασμού συστημάτων και υλικού.

Σημασία για τους απόφοιτους

Μέσω  των μαθημάτων της κατεύθυνσης Μηχανικών ΗΥ  οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για:

 • τους σύγχρονους μικροεπεξεργαστές και τις αρχιτεκτονικές τους,
 • το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και
 • το σχεδιασμό αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων.

Παράλληλα, θα διδαχθούν τις βασικές αρχές  σχεδίασης των:

 • ενσωματωμένων συστημάτων,
 • συστημάτων πραγματικού χρόνου,
 • συστημάτων ασφάλειας σε υλικό και των
 • Cyberphysical συστημάτων.

Η κατεύθυνση παρέχει το αναγκαίο εύρος και βάθος γνώσης ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν:

 • Να δραστηριοποιηθούν ως μηχανικοί στη βιομηχανία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό , για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων συστημάτων υλικού, ενσωματωμένων συστημάτων και  cyberphysical συστημάτων.
 • Να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχοι γνώσης

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν και θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ θα αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε τεχνολογικά αντικείμενα όπως:

 • Ολοκληρωμένα κυκλώματα
 • Αναλογικά ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακά ηλεκτρονικά
 • Σχεδιασμός συστημάτων πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI)
 • Σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων σε FPGA
 • Μικροεπεξεργαστές και μικροσυστήματα
 • Προηγμένες αρχιτεκτονικές υλικού
 • Ενσωματωμένα συστήματα
 • Συστήματα πραγματικού χρόνου
 • Σχεδιασμός συστημάτων υλικού/λογισμικού

Μαθήματα

Τα μαθήματα που προσφέρει η κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Εξάμηνο Ε’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (HY501) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΗΥ502) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (HY503) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΗΥ504) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΗΥ505) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΗΥ506) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6

Εξάμηνο Στ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΗΥ601) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι (ΗΥ602) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (ΗΥ603) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΗΥ604) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΗΥ605) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ (ΗΥ606) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6

Εξάμηνο Ζ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΗΥ701) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ (ΗΥ702) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ FPGA (ΗΥ703) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΗΥ704) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3

Στο τελευταίο εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποια μαθήματα θέλει από άλλη κατεύθυνση, αρκεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες.

Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενδεικτικές υποδομές

Στην κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ υπάγονται τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια:

Eπίσης, για την άρτια εκπαίδευση της των φοιτητών/φοιτητριών στα πλαίσια της κατεύθυνσης Μηχανικών ΗΥ, έχει αναπτυχθεί μια πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης (Ambient Assisted Living House) στην οποία χρησιμοποιούνται τα ενσωματωμένα/cyberphysical συστήματα που έχουν υλοποιηθεί είτε μέσω ερευνητικών προγραμμάτων είτε μέσω πτυχιακών εργασιών. Η Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης χρησιμοποιείται:

 • για την επίδειξη του τρόπου λειτουργίας των πλέον σύγχρονων ενσωματωμένων/cyberphysical συστημάτων σε ένα πραγματικό περιβάλλον,
 • για την εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών της κατεύθυνσης Μηχανικών ΗΥ και
 • για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών.

Σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Η κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ προσφέρει:

 • Ισχυρή διασύνδεση με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (master) του Τμήματός μας, το οποίο εξειδικεύεται και εμβαθύνει στα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα και τις υπηρεσίες.
 • Πρόσβαση σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (master, διδακτορικό) πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού που αφορούν στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων και συστημάτων υλικού.

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού είναι διαθέσιμα εδώ.

Σύνδεση με ερευνητικά προγράμματα

Μέσω της κατεύθυνσης Μηχανικού Η/Υ, τόσο οι απόφοιτοί του τμήματος όσο και οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο τμήμα μέσω της κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ είναι διαθέσιμα εδώ.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Μέσω ενός εκτενούς δικτύου συνεργασιών με εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση εξειδίκευση Μηχανικού Η/Υ μπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί Σχεδιασμού Συστημάτων και Μηχανικοί Υλικού.

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη μελέτη, την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων νέας γενιάς, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την ασφαλή και ποιοτική μετάδοση πολυμεσικών υπηρεσιών και σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.

Έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό και τη διαχείριση:

 • Ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Σύγχρονων ευρυζωνικών δικτύων (οπτικών, ασύρματων, ad-hoc)
 • Δικτύων κινητών επικοινωνιών
 • Πλατφορμών υπηρεσιών σύγκλισης δεδομένων, φωνής και βίντεο
 • Συστημάτων μετάδοσης πολυμέσων μέσα από ετερογενή δίκτυα
 • Συστημάτων ψηφιακής τηλεόρασης
 • Δικτύων με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας (QoS)

Σημασία για τους απόφοιτους 

Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων μπορούν: 

 • Να αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής συνεργασίας μέσα από διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, που υλοποιούνται είτε σε πραγματικό περιβάλλον είτε σε προσομοίωση.

Η κατεύθυνση παρέχει το αναγκαίο εύρος και βάθος γνώσης ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν:

 • Να δραστηριοποιηθούν ως μηχανικοί στον παραγωγικό τομέα , για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων σύγχρονων δικτυακών υποδομών.
 • Να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχοι γνώσης

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν και θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων θα αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε τεχνολογικά αντικείμενα όπως:

 • Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων και φίλτρων
 • Βασικά και εξελιγμένα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα (OFDM, CDMA, WDCMA)
 • Θεωρία και σχεδιασμός κεραιών (slot, MIMO)
 • Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security Management)
 • Περιβάλλοντα σχεδιασμού και προσομοίωσης δικτύων (NS2)
 • Σχεδιασμός δικτύων κινητών επικοινωνιών (handover, cell coverage, cell capacity planning, frequency planning, κλπ) (GPRS, 3G/UMTS, 4G/LTE)
 • Ασύρματες επικοινωνίες (επίγειες και δορυφορικές)
 • Θεωρία και σχεδιασμός ασύρματων & αδόμητων (ad-hoc) δίκτυα δικτύων (IEEE 802.11, IEEE 802.16, mesh networks)
 • Σύγχρονα δίκτυα δεδομένων (MPLS, IPv6, QoS, κλπ)
 • Δίκτυα οπτικών επικοινωνιών
 • Πολυμεσικές και διαδραστικές υπηρεσίες (Multimedia multicasting, Streaming audio and video, Video on demand, κλπ).
 • Προηγμένες εφαρμογές διαδικτύου και παροχή ποιότητας υπηρεσίας (QoS)

Μαθήματα

Εξάμηνο Ε’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΔ 501) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΤΔ 502) - Θ: 3, Ε: -, ΦΕ: 7, ΔΜ: 4
 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΔ 503) - Θ: 2, Ε: 2, ΦΕ: 8, ΔΜ: 5
 • ΚΕΡΑΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΔ 505) - Θ: 2, Ε: 2, ΦΕ: 8, ΔΜ: 5
 • ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι (ΤΔ 506) - Θ: 5, Ε: -, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5

Εξάμηνο Στ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΤΔ 601) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΤΔ 602) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΤΔ 604) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ (ΤΔ 605) - Θ: 5, Ε: -, ΦΕ: 7, ΔΜ: 4
 • ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΔ 606) - Θ: 5, Ε: -, ΦΕ: 8, ΔΜ: 4

Εξάμηνο Ζ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΔ 701) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΤΔ 702) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5
 • AD-HOC & ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (ΤΔ 703) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 6
 • ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΔ 704) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5

Στο τελευταίο εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποια μαθήματα θέλει από άλλη κατεύθυνση, αρκεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες.

Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενδεικτικές υποδομές

Σύνδεση με μεταπτυχιακά

Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων προσφέρει:

 • Ισχυρή διασύνδεση με το ΠΜΣ του Τμήματός μας, το οποίο εξειδικεύεται και εμβαθύνει στα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα και τις υπηρεσίες
 • Πρόσβαση σε ομοειδή ΠΜΣ Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων προσφέρει στους αποφοίτους κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε:

 • Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.
 • Εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών
 • Διαχείριση επικοινωνιακών πόρων.
 • Εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων.
 • Διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων.
 • Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.