Η Έρευνα στο Τμήμα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος...

Η έρευνα στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Στο τμήμα λειτουργούν ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στους συνεργάτες του τμήματος να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες σε τεχνολογίες αιχμής.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και χρηματοδοτούνται μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων μέσω της συμμετοχής του τμήματος σε εθνικές και διεθνείς κοινοπραξίες.

Μέσω ενός εκτενούς δικτύου συνεργασιών με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και  εταιρίες, το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ συμμετέχει ενεργά σε ανταγωνιστικά προγράμματα στα πλαίσια των εθνικών  και διεθνών προσκλήσεων (ΠΑΒΕΤ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ERASMUS+, FP7, Horizon 2020), εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα υψηλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες το κατατάσσουν μεταξύ των πλέον ανταγωνιστικών τμημάτων της χώρας στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος έχουν βραβευθεί επανειλημμένα από υπουργείο Εθνικής Παιδείας και στα πλαίσια  της Επιστημονικής και Ακαδημαϊκής Αριστείας (http://excellence.minedu.gov.gr). Πιο συγκεκριμένα, οι βραβεύσεις του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ είναι οι εξής:

Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών υπάγεται στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και δραστηριοποιείται ερευνητικά στην ευρύτερη περιοχή του σχεδιασμού συστημάτων.

Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η άρτια εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των φοιτητών του τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. σε θέματα υλικού, ενσωματωμένου λογισμικού και εφαρμογών για ενσωματωμένα συστήματα.

Διαθέτει άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Παράλληλα, το επιστημονικό δυναμικό του αποτελείται μηχανικούς σχεδιασμού συστημάτων και τηλεπικοινωνιών με μεγάλη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.

Τα τελευταία χρόνια, το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ έχει ενεργές συνεργασίες με σημαντικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής συνεργασία και ερευνητική δραστηριότητα με μεγάλες εγχώριες και ευρωπαϊκές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό συστημάτων, ενώ έχει διοργανώσει επιτυχώς διεθνή συνέδρια αναγνωρισμένου κύρους μεταξύ των οποίων το ΙΕΕΕ Computer Society Annual Symposium  on VLSI και το 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications.

Μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν είτε ως Associate Editors είτε ως κριτές σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια του χώρου του σχεδιασμού συστημάτων μεταξύ των οποίων τα:

 • IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 
 • IEEE Transactions on Parallel and Distributed Computing
 • ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems
 • ACM Transactions in Embedded Computing Systems
 • IEEE Computer Magazine
 • IEEE Software Magazine

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης

Η έδρα του Εργαστηρίου βρίσκεται στην Ναύπακτο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Η βασική έρευνα του Εργαστηρίου εστιάζεται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Μελέτη των νέων τεχνολογιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Διαδικτύου (Internet) καθώς και της μοντελοποίησής τους, με στόχο την ανάπτυξη αλγορίθμων αναζήτησης και φιλτραρίσματος της πληροφορίας σε αυτό.

e–επιχειρείν. Μοντέλα και συνθήκες πρόβλεψης σε συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, θεωρητικά μοντέλα απόδοσης συστημάτων e-επιχειρείν, ασφάλεια δεδομένων και transactions, ανάλυση δεδομένων από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Web Mining . Εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα στο web, αυτόματη κατηγοροποίηση εγγράφων στο διαδίκτυο και μοντελοποίηση του web usage. Adaptive Systems. Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων, αλγόριθμοι personalization και customization techniques.

Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών, παραμετροποίηση εμπορικών video games για χρήση στην εκπαιδευτική διδασκαλία, εκπαιδευτική ρομποτική.

Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης και Αξιολόγηση Ευχρηστία ς. Μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών σε interactive συστήματα, αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, έρευνα παραμέτρων απόδοσης interactive συστημάτων με βάση την εμπειρία των χρηστών, Usability Evaluation on Desktop applications, Web application, Mobile and Tablet application, User Experience Demonstration

Διευθυντής: Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών, Δικτυακών Τεχνολογιών & Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (CoNDiS)

To Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών, Δικτυακών Τεχνολογιών & Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (CoNDiS) υπάγεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων και της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων.

Αποσκοπεί στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά του αντικείμενα.

Στελεχώνεται από καθηγητές του Τμήματος με μεγάλη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, αλλά και από έμπειρους μηχανικούς και ερευνητές τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Διαθέτει άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις.

Τα κύρια ερευνητικά και εκπαιδευτικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο CoNDiS περιλαμβάνουν τα παρακάτω επιστημονικά πεδία::

 • Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών
 • Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Τεχνολογίες και Πρωτόκολλα Διαδικτύου (Internet) και Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Κινητές, Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα Αισθητήρων
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Δικτυακά Πολυμεσικά Συστήματα
 • Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Gov)
 • Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Εργαστήριο Κατανεμημένων/Παράλληλων & Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης (DISK)

To Εργαστήριο Κατανεμημένων/Παράλληλων & Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης (DISK) λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή των Κατανεμημένων/Παράλληλων Συστημάτων, καθώς των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.

Η αποστολή του Εργαστηρίου εστιάζεται στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς ενδιαφέροντός του, στην ανάπτυξη προϊόντων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, στην επέκταση των συνεργασιών του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη υποστήριξη της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς έρευνας και εφαρμογών (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εσωτερικά σεμινάρια, ημερίδες, κ.λπ.).

Στελεχώνεται από καθηγητές του Τμήματος με μεγάλη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, αλλά και από μέλη ΔΕΠ και Ε.Π. άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ διαθέτει άρτιο εξοπλισμό.

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο περιλαμβάνουν τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

 • Κατανεμημένα/Παράλληλα Συστήματα και Κατανεμημένος/Παράλληλος Υπολογισμός. Κατανεμημένος Υπολογισμός και Αλγόριθμοι Διαχείρισης Πληροφορίας
 • Κατανεμημένα περιβάλλοντα υποστήριξης αποφάσεων και διαχείρισης πόρων
 • Παράλληλη και κατανεμημένη αντικειμενοστραφής προσέγγιση στον σχεδιασμό και υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους – Cloud Computing
 • Αλγοριθμικά θέματα Κινητών Δικτύων
 • Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Web Engineering, Web Modeling - Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού, Εξόρυξη Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Big Data Analytics
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα, εξόρυξη γνώσης με μεθόδους μηχανικής μάθησης, εξόρυξη γνώσης από κατανεμημένα δεδομένα, διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών/ροής εργασίας.
 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
 • Βιοπληροφορική – Εφαρμογές και τεχνικές εξόρυξης και οπτικοποίησης γνώσης σε βιοϊατρικά δεδομένα
 • Δημιουργία φιλικών γλωσσών προγραμματισμού ειδικού σκοπού, με δυνατότητες έκφρασης κανόνων και περιορισμών
 • Αλγόριθμοι και εφαρμογές χρονοπρογραμματισμού
 • Μοντελοποίηση Μεγάλων Προβλημάτων με Περιορισμούς
 • Συνδυαστική & Aκέραια Bελτιστοποίηση

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Δίκτυα αισθητήρων

Η ερευνητική ομάδα δικτύων αισθητήρων μελετά θέματα που αφορούν την τεχνολογία των ασύρματων αισθητήρων και τις εφαρμογές τους. Πρόκειται για ασύρματα ενσωματωμένα συστήματα που καταγράφουν παραμέτρους του περιβάλλοντος και σχηματίζουν ένα δίκτυο με σκοπό την μετάδοση της πληροφορίας σε σταθμούς ελέγχου. Η κατανεμημένη λειτουργία των κόμβων και ο χρόνος ζωής αυτών των δικτύων είναι ζητήματα που είναι κρίσιμης σημασίας.

Ιστοσελίδα Ομάδας

Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων

To Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων ανήκει στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος με βασικό στόχο την εκπαίδευση, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, των φοιτητών του τμήματος σε θέματα σχεδιασμού υλικού (FPGA και ASIC) και σε θέματα σχεδιασμού υλικού για συστήματα ασφάλειας και συστήματα επεξεργασίας σήματος.

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στον αποδοτικό σχεδιασμό ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με εφαρμογές στην ασφάλεια συστημάτων, στη κρυπτογραφία και στην επεξεργασία σήματος.

Οι κύριες κατευθύνσεις είναι:

 • Σχεδιασμός ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για συστήματα ασφάλειας
 • Αποδοτικές υλοποιήσεις σε ολοκληρωμένα κυκλώματα αλγορίθμων κρυπτογραφίας
 • Ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης ιόμορφου υλικού
 • Αποδοτικές υλοποιήσεις σε ολοκληρωμένα κυκλώματα συστημάτων επεξεργασίας σήματος
 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σε ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα (FPGAs και ASICs)

Ιστοσελίδα Ομάδας

ARGO: WCET-Aware parallelization of Model-Based Applications for HeteroGeneOus Parallel Systems

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission Horizon 2020 Research and Innovation Programme, H2020-ICT4 – 2015

Διάρκεια: 01/2016 - 12/2018

 

RADIO: Robots in assisted living environments - Unobtrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent ageing

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission Horizon 2020 Research and Innovation Programme, H2020-PHC-2014

Διάρκεια: 04/2015 - 03/2018

 

Cryptography for secure digital interaction

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, ICT COST Action IC1306

Διάρκεια: 04/2014 - 04/2018

 

TACLe: Timing analysis on code-level

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, ICT COST Action IC1202, European Cooperation In Science & Research

Διάρκεια: 11/2012 – 11/2016

 

TRUDEVICE: Trustworhty manufacturing and utilization of secure devices

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, ICT COST Action IC1204, European Cooperation In Science & Research

Διάρκεια: 12/2012 - 12/2016

 

DYNACARGO: Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Διάρκεια: 1/9/2013 - 30/6/2015

 

ALMΑ: Architecture oriented paraLlelization for high performance embedded Multicore systems using scilAb

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, FP7-ICT-2011-7

Διάρκεια: 09/2011 - 12/2014

 

ARMOR: Advanced multi-paRametric Monitoring and analysis for diagnosis and Optimal management of epilepsy and Related brain disorders

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, FP7-ICT-2011-7

Διάρκεια: 11/2011 - 05/2015

 

SCAMSTOP: Scams and fraud detection in voice over IP networks

Φορέας Χρηματοδότησης: FP7 - SME

Διάρκεια: 03/2009 - 12/2011

 

IKYDA 2011: Εικονοποίηση επαναδιμορφούμενων ετερογενών συστημάτων υλικού/λογισμικού υψηλής απόδοσης

Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Διάρκεια: 01/2011 - 12/2012

 

ΜΕΘΟΔΙΚΑ: Μέθοδοι Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων με Εικονική Δομή

Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ΥΠΑΝ-ΓΓΕΤ

Διάρκεια: 2009 - 2011

 

METATRO: Ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου για τη διαχείριση στόλου φορτηγών ψυγείων διεθνών μεταφορών ευπαθών τροφίμων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής, ΥΠΑΝ-ΓΓΕΤ

Διάρκεια: 2007-2008

 

HAVI: Μηχανισμοί Υψηλής Διαθεσιμότητας για υποδομές VoIP

Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ΥΠΑΝ-ΓΓΕΤ

Διάρκεια: 2006 - 2008

 

PCI 2016 - 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics

10-12 Νοεμβρίου, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, 2016

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://pci2016.teiwest.gr/

 

International Workshop on Components and Services for IoT platforms

4-7 Σεπτεμβρίου, Imperial College, London, United Kingdom, 2015

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://esda-lab.cied.teiwest.gr/wcs-iot

 

International Conference on Topology and its Applications

3-7 Ιουλίου, Ναύπακτος, 2014

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.lepantotopology.gr

 

International Conference on Topology and its Applications

26-30 Ιουνίου, Ναύπακτος, 2010

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://nafpaktostopology.math.upatras.gr

 

IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI

5-7 Ιουλίου, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, 2010

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://isvlsi2010.tesyd.teimes.gr/

 

3rd ACM International Mobile Multimedia Communications Conference

27-29 Αυγούστου, Ναύπακτος, 2007

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.mobimedia.org/2007/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ